مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۵، صفحات ۱-۹

عنوان فارسی بررسی شیوع سندرم بیماری ساختمان (SBS) در بین کارکنان بیمارستان مصطفی خمینی شهر ایلام در سال ۱۳۹۴
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سندرم ساختمان بیمار (SBS)، شامل مجموعه ای از علایم از جمله تحریک غشا های مخاطی، سردرد، خستگی غیر معمول، خشکی، خارش پوست و تهوع است که از نظر زمانی با حضور در یک ساختمان خاص ارتباط دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع SBS در کارکنان شاغل در بیمارستان مصطفی خمینی شهر ایلام در سال 1394 انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر در قالب یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است. در این مطالعه از تعداد 363 کارمند شاغل در ساختمان بیمارستان ، 135 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه MM040EA به منظور بررسی نشانه های بالینی سندرم ساختمان بیمار و کیفیت هوای داخل مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات زمینه ای و سابقه بیماری افراد نیز از طریق پرسشنامه گرد آوری گردید. داده های استخراج شده از پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS و آزمون های آماری chi-square و ضریب همبستگی پیرسون مورد آنالیز قرار گرفتند. یافته های پژوهش: در بررسی های صورت گرفته، 7/40% از افراد علائم سندرم بیماری ساختمان را اعلام نمودند. فراوانی این سندرم در زنان 4/56% و در مردان 6/43% بود که این تفاوت از لحاظ آماری معنا دار نبود (876/0 P =). فراوانی سندرم SBS با سن، سابقه کار، ساعات حضور در ساختمان، محل کار نیز از لحاظ آماری معنی دار نبود. اما بین شیوع سندرم با وجود مواد شیمیایی در محل کار ارتباط معنادار آماری وجود داشت (012/0 P =) .شایع ترین گروه نشانه ها و علائم بیماری مربوط به سیستم عصبی با 03/97 % ، نشانه های تحریکی مخاطی با 18/45% ، نشانه های تنفسی با 11/11% و نشانه های پوستی با 42/9% مشاهده شد. بحث و نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که علایم سندرم بیماری ساختمان در جمعیت مورد مطالعه شیوع نسبتا بالایی (7/40% جمعیت) دارد. از اینرو لزوم کنترل و طراحی فضای بیمارستان با توجه به قوانین بین الملی امری ضروری به نظر می رسد. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سندرم بیماری ساختمان، بیمارستان مصطفی خمینی، شهر ایلام

عنوان انگلیسی Evaluation of Sick Building Syndrome prevalence among Mustafa Khomeini hospital staff in Ilam, 2015
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Sick Building Syndrome (SBS), Consists of a constellation of symptoms including irritates the mucous membranes, headache, unusual fatigue, dryness, itching, and nausea that is associated with the presence of a particular building in terms of time. Therefore, this study aimed at the Determination of prevalence of Sick Building Syndrome among Mustafa Khomeini hospital staff in the city of Ilam in 2015. Materials & methods: The present research is a descriptive-analytic study. In this study, from 363 employees in the hospital building, 135 people were randomly chosen and examined. MM040EA questionnaire was used to evaluate clinical symptoms of Sick Building Syndrome (SBS) and indoor air quality. Background information and history of people were interviewed by using a questionnaire. Data collected from questionnaires were analyzed by SPSS software and chi-square tests and Pearson correlation coefficient. Findings: In surveys, 40.7 % of people declared SBS symptoms. Prevalence of this syndrome was 4/56 % among women and 6/43 % in men. This difference was not statistically significant (P= 0.876). The prevalence of SBS syndrome was also statistically non-significant with age, experience, and hours of presence in the building. But there was a statistically significant relationship with the presence of chemicals in the workplace (P= 0.012) and SBS symptoms.   The most common signs and symptoms were observed with the nervous system by 97.03 % , Mucosal irritation symptoms by 45.18 % , respiratory symptoms by 11.11 % , and signs of skin with 9.42 %.    Discussion & conclusion: The study showed the symptoms of SBS in relatively high prevalence rates (40.7 % of the population). So the need to control and design the hospital according to international laws seems necessary.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Sick building syndrome, Khomeini Hospital, Ilam

نویسندگان مقاله اکرم خسروی نژاد | akram khosravinejad
dept of occupational health engineering, faculty of health, ilam university of medical sciences, ilam, iran
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

کورش سایه میری | kourosh sayehmiri
dept of biostatistics and epidemiology, faculty of medicine, ilam university of medical sciences, ilam, iran
گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

مقداد کاظمی | meghdad kazemy
dept of occupational health engineering, faculty of health, ilam university of medical sciences, ilam, iran
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

نسرین شیرمحمدی | nasrin shirmohamadi
dept of biostatistics and epidemiology, faculty of health, hamadan university of medical sciences, ilam, iran
گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)

مریم ابیز | maryam abyaz
dept of occupational health engineering, faculty of health, ilam university of medical sciences, ilam, iran
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

نعمت اله کرد | nematullah kurd
dept of occupational health engineering, faculty of health, ilam university of medical sciences, ilam, iran
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2078-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده ایمنی و بهداشت حرفه ای و ارگونومی شغلی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات