مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۵، صفحات ۱۰-۱۷

عنوان فارسی تأثیر حکمرانی خوب بر مخارج بهداشت عمومی کشور
چکیده فارسی مقاله مقدمه: این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین حکمرانی خوب با مخارج بهداشت عمومی کشور انجام شده است، در واقع حکمرانی خوب نمود خود را در مخارج بهداشت عمومی جلوه می کند که خود بر رشد و توسعه اقتصادی کشور تاثیر بسزایی دارد. مواد و روش ­ها: پژوهش حاضر مطالعه ­ای تحلیلی در خصوص حکمرانی خوب و مخارج بهداشتی برای دوره 1392-1373 در کشور ایران  است. داده ­های مورد نیاز از پایگاه داده های بانک جهانی استخراج گردیده و مدل راجکومار و اسواروپ با روش حداقل مربعات معمولی(OLS) تخمین زده شده است. نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار  Eviews بوده است. یافته­ های پژوهش: براساس نتایج عدم کنترل فساد باعث می­شود رابطه منفی و معنی داری بین مرگ و میر کودکان زیر 5 سال و تولید نا خالص داخلی سرانه شکل گیرد. هم چنین، با افزایش یک درصد شاخص کنترل فساد، میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال را 11% کاهش می­یابد. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می­ دهد زمانی که سطح فساد پایین می­ رود یا مقدار شاخص کنترل فساد بالا می ­رود میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال کاهش می­یابد و امید به زندگی افزایش می­ یابد. این موضوع بر این تاکید داردکه افزایش مخارج بهداشتی با احتمال کم تری وضعیت سلامت را بهبود می ­بخشد مگر این که شاخص کنترل فساد در نظر گرفته شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مخارج بهداشتی، مرگ و میر نوزادان، امید به زندگی، حکمرانی خوب

عنوان انگلیسی The effect of good governship on public health expenditure in Iran
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: This study aimed at investigating the effect of good governship on public health expenditure in Iran   Materials and methods: This research is an analytical study about good governance and health expenditure from 1994 to 2014 in Iran, data was gathered from World Development Indicators (WDI) from World Bank database. This study is an analysis of the Swoop and Raj Kumar model, the technique was ordinary least squares (OLS) and the Eviews software was used to analyze the data.   Findings: The results showed a negative relationship between under 5-year children mortality rate and GDP when there is no control over corruption is less than 5 years. By increasing corruption control index by 0.01 under 5-year children mortality rate would decrease by 0.11 percent.      Discussion and conclusion: The results show that when the level of corruption is low or corruption control index goes up, under 5-year children mortality rate would reduce and the life expectancy increased. The results emphasize that health spending increases are less likely to improve the health status unless considering corruption control index.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله علی سایه میری | ali sayehmiri
dept of economics, faculty of literature and humanities, ilam university, ilam, iran
گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ایلام (Ilam university)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2296-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده اقتصاد
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات