مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۵، صفحات ۱۸-۲۵

عنوان فارسی بررسی ۵ ساله فراوانی و علل توتال آبدو مینال هیسترکتومی در بیمارستان شهید مطهری شهرستان مرو دشت
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: هیسترکتومی شایع ترین جراحی در زنان غیر حامله می باشد. بررسی فراوانی و علل توتال آبدو مینال هیسترکتومی می تواند دیدگاه های جدیدی را در درمان این بیماران برای متخصصین فراهم نماید. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی و علل توتال آبدومینال هیسترکتومی در بیمارستان شهید مطهری مرو دشت انجام شد.  مواد و روش ها: این بررسی توصیفی - مقطعی به مدت پنج سال از اول سال 1386 تا اواخر سال 1390 در مرکز آموزشی- درمانی شهید مطهری مرو دشت صورت گرفت. اطلاعات بیمار هیسترکتومی شده با مطالعه پرونده های آنان دریافت شد و در پرسش نامه های از قبل تنظیم شده ثبت شد، سپس داده های گرد آوری شده توسط نرم افزار  SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش: در کل تعداد 91 نفر تحت عمل جراحی هیسترکتومی قرار گرفته بودند. تعداد هیسترکتومی های انجام شده در سال1390 نسبت به دیگر سال های مورد بررسی بیش تر بود. شایع ترین علل هیسترکتومی به ترتیب خونریزی غیر طبیعی از رحم و افتادگی رحم بود. بیش ترین یافته پاتو لوژیک در بیماران مطالعه شده لیومیوما بود. بحث و نتیجه گیری: شایع ترین علت هیسترکتومی در بیماران خونریزی رحم بود. هم چنین با توجه به افزایش 10 برابری تعداد موارد هیسترکتومی، لزوم استفاده از درمان های جایگزین غیر تهاجمی احساس می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله هیسترکتومی، فراوانی، لیومیوما

عنوان انگلیسی An Investigation of Epidemiology and Causes of Total Abdominal Hysterectomy in Motahari Hospital of Marvdasht during a 5 Years Period
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Hysterectomy is the most common surgery among non-pregnant women. Prevalence and causes of total abdominal hysterectomy can provide specialists with a new perspective in the treatment of these patients. This study examines the frequency and causes of total abdominal hysterectomies which were performed in Motahari hospital of Marvdasht, Fars, Iran.   Materials & methods: This cross - sectional study was done from 2007 to 2011 in the Motahari Hospital, Marvdasht, Iran. Data from 91 patients was recorded through questionnaires.  Then data was analyzed by the SPSS software.    Findings: The number of hysterectomies in the 2011 was higher. The most common cause of hysterectomy was abnormal bleeding and uterine disability. The most common pathological finding in patients was leiomyoma.   Discussion & conclusion: According to a 10-fold increase in the number of cases of hysterectomy, the use of non-invasive alternative therapies is necessary.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Hysterectomy, Frequency, Leiomyoma

نویسندگان مقاله اکرم دهقانی | akram dehghani
dept of faculty of medicine, shiraz university of medical sciences, international branch, shiraz, iran
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شعبه بین الملل، شیراز، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز (Shiraz university of medical sciences)

فاطمه احمدپور | fatemeh ahmadpour
dept of gynecology, faculty of medicine, shiraz university of medical sciences, shiraz, iran
گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز (Shiraz university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2832-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بخش زنان و زایمان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات