مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۵، صفحات ۲۶-۳۳

عنوان فارسی بررسی فراوانی ژن glmM در افراد با تست آنتی ژن مدفوعی مثبت علیه هلیکو باکتر پیلوری (HPSA) و ارتباط آن با نوسانات سرمی سیتوکاین های TNF-α و IL- ۱β
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: glmM یکی از ژن های شایع در هلیکو باکتر پیلوری می باشد که معمولا برای تشخیص آلودگی افراد به از نمونه های بیوپسی معده به روشPCR ، از این ژن به عنوان ژن هدف استفاده می شود. در این مطالعه به بررسی میزان شیوع ژن glmM در نمونه DNA های مدفوعی و ارزیابی ارتباط آن با نوسانات سطح سرمی TNF-α و IL- 1β پرداخته شد. مواد و روش ها: در این مطالعه از 84 نمونه در دو گروه افراد با تست HPSA مثبت و منفی مراجعه کننده به آزمایشگاه های شهر ایلام، نمونه های خون و مدفوع دریافت شد. برای برسی حضور ژن glmM از نمونه های مدفوع افراد DNA استخراج و از روش مولکولی PCR استفاده شد و در ادامه سطح سرمی سیتوکاین های مورد نظر با استفاده از کیت های اختصاصی به روش الایزا اندازه گیری و نتایج به کمک آزمون های آماری، مورد آنالیز قرار گرفت. یافته های پژوهش: پس از آنالیز داده های حاصل از تحقیق مشخص شد که فراوانی ژن glmM در نمونه های افراد با تست آنتی ژن مدفوعی مثبت 8/23 درصد است و بین حضور این ژن در مدفوع و نوسانات سطح سرمی TNF-α و IL- 1β در سرم خون رابطه معنی داری وجود دارد (05/0 < P). بحث و نتیجه گیری: با توجه به داده های حاصل از تحقیق می توان گفت که حضور ژن glmM با نوسانات هر یک از متغییر های HPSA، TNF-α و IL- 1β در ارتباط بوده و با افزایش هر واحد HPSA و IL- 1β احتمال حضور ژن در مدفوع بالا می رود که این مهم پیش آگهی بیماری ها با فرم ویرولانس باکتری به روش های سرولوژی و مدفوعی را مطرح می سازد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله هلیکو باکتر پیلوری، glmM، TNF-α، IL- 1β، HPSA

عنوان انگلیسی Analyzing the Abundance of the Gene glmM in Subjects with a Positive Helicobacter pylori Stool Antigen Test (HPSA) and Correlating glmM Abundance with Serum Levels of Cytokines TNF-α and IL-1β
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: One of the most common genes in Helicobacter pylori is glmM which is usually used for identification of infection with the bacterium within gastric biopsy specimens by PCR, as a target gene. The aim of this study was to examine the prevalence rate of glmM gene in DNA samples of stool and evaluate its relationship with the fluctuations of serum levels of TNF-α and IL- 1β.   Materials & methods: In this study, blood and stool samples were collected from 82 subjects in two groups with positive and negative HPSA test referred to laboratories of Ilam, Iran. PCR was used to investigate the presence of glmM gene in DNA extracted from stool samples, and then serum levels of studied cytokines were measured using specific kits by ELISA, and the results were analyzed using statistical tests.   Findings: Analysis of data obtained from the study showed that the frequency of glmM gene in the sample of cases with positive HPSA was 23.8%, and there was a significant relationship between the presence of this gene in stool and fluctuations in serum levels of TNF-α and IL- 1β (P < 0.05).   Disussion & conclusion: According to data, it can be said that the presence of glmM gene was associated with fluctuations in any of the variables of HPSA, TNF-α and IL- 1β and the possible presence of the gene in the stool raises with increase in each unit of HPSA and IL- 1β, which in turn raises the prognosis of diseases with a virulence form of bacteria by both serology and stool methods.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Helicobacter pylori, glmM, TNF-α, IL- 1β, HPSA

نویسندگان مقاله آیت مرادی پور | ayat moradipour
dept of microbiology, borujerd branch, islamic azad university, borujerd, iran
گروه میکرو بیولوژی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد (Islamic azad university of borujerd)

افرا خسروی | afra khosravi
dept of immunology, faculty of medicine, ilam university of medical sciences, ilam, iran
گروه ایمونو لوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

محمدرضا مهرابی | mohammadreza mehrabi
dept of laboratory sciences, borujerd branch, islamic azad university, borujerd, iran
گروه علوم آزمایشگاهی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد (Islamic azad university of borujerd)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2643-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده میکروب شناسی پزشکی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات