مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۵، صفحات ۳۴-۴۱

عنوان فارسی تغییرات بافت قلب بدنبال مسمومیت با دوکسوروبیسین: مطالعه تجربی اثر محافظتی تمرین هوازی در موش های صحرایی جوان و پیر
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: دوکسوروبیسین  دوکسوروبیسین یکی از مهم ‌ترین دارو های شیمی درمانی در درمان تومور های جامد می‌باشد که از طریق تولید رادیکال‌ های آزاد و کاهش آنتی اکسیدان ‌ها به سمیت قلبی منجر می ‌شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر پیش درمان سه هفته تمرین هوازی بر تغییرات بافت قلب موش‌ های جوان و سالمند به وسیله دوکسوروبیسین است. مواد و روش  ها: در این مطالعه 48 سر موش صحرایی نر در دو گروه سنی جوان و سالمند مورد مطالعه قرار گرفتند که هر گروه سنی نیز به سه زیر گروه کنترل، دوکسوروبیسین (DOX) و تمرین+ دوکسوروبیسین (T+DOX) تقسیم شدند. گروه‌ های تمرینی به مدت سه هفته و پنج روز در هفته با سرعت 17- 15 متر بر دقیقه و زمان 39-25 دقیقه روی نوارگردان دویدند. همه گروه‌ها محلول دوکسوروبیسین (mg/kg 20) را 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین دریافت کردند. 48 ساعت بعد از تزریق DOX نیز بافت برداری انجام شد. نتایج بافت‌شناسی به روش توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش: اجرای پیش درمان تمرین هوازی موجب شد ادم شدید و آپوپتوزی که با القاء دوکسوروبیسین ایجاد شده بود، به تغییر بسیار جزئی کاهش یابد و این کاهش آسیب بافتی در سالمندان مشهود تر بود. بحث و نتیجه گیری: یافته ‌ها نشان دهنده آسیب شدید عضله قلب در سالمندان و اثرات پیش برنده به سوی آپوپتوز ناشی از القای دوکسوروبیسین بوده، هم چنین اجرای پیش درمان تمرین هوازی با طول دوره کوتاه‌ تر برای بیماران سالمندی که با محدودیت فعالیت بدنی مواجه هستند، باعث افزایش نقش حفاظتی آنتی اکسیدانی بافت قلب می ‌شود.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تغییرات بافت‌شناسی، سمیت قلبی، دوکسوروبیسین، تمرین هوازی

عنوان انگلیسی Heart Tissue Changes Following Doxorubicin Toxicity: An Experimental Study on the Protective Effect of Aerobic Training in Young and Old Rats
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Doxorubicin is one of the most important chemotherapy drugs for the treatment of solid tumors caused by the production of free radicals and the reduction of antioxidants to cardiac toxicity. The aim of this study is to evaluate the effect of pretreatment of three weeks of aerobic exercise on histological changes in the heart tissue of young and old rats by doxorubicin.   Materials & methods: In this study, 48 male rats were divided into two young and old age groups then each age group was also divided into three sub-groups: control, DOX, and exercise + DOX. Exercise groups ran on a treadmill for three weeks and five days a week at a speed of 15-17 meters per minute and time of 25-39 minutes. All groups received the solution of doxorubicin (20 mg kg) at 24 hours after the last exercise session. Finally biopsy was done at 48 hours after injection of DOX. Histological results were analyzed by a descriptive and qualitative method.   Findings: The preconditioning of aerobic exercise led to a significant reduction in severe edema and apoptosis induced by doxorubicin, and this reduction in tissue damage was more evident in the elderly.    Discussion & conclusion: The findings indicate severe damage to the heart muscle in the elderly and the positive effects on doxorubicin induced apoptosis, and the effects of driving to apoptosis induced by doxorubicin. Also, the implementation of aerobic exercise pre-treatment with over a shorter period for elderly patients which were faced with the limitations of physical activity would be more appropriate and would lead to increasing the antioxidant protection role of heart tissue.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سهیل عزیزی | soheil azizi
dept of laboratory medicine, faculty of allied medical sciences, mazandaran university of medical sciences, sari, iran
گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیرا پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی مازندران (Mazandaran university of medical sciences)

سیده زلیخا هاشمی چاشمی | zolikha hashemichashmi
dept of sport physiology, payame noor university, tehran, iran
گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه پیام نور تهران (Payame noor university)

ولی الله دبیدی روشن | valiollah dabidiroshan
dept of sport physiology, faculty of physical education and sport sciences, university of mazandaran, babolsar, iran
گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه مازندران (Mazandaran university)

فاطمه ذوالفقارزاده | fatemeh zolfagharzade
dept of sport physiology, faculty of physical education and sport sciences, university of mazandaran, babolsar, iran
گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه مازندران (Mazandaran university)

احمد پارسایی فر | ahmad parsaei far
dept of sport physiology, faculty of physical education and sport sciences, university of mazandaran, babolsar, iran
گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه مازندران (Mazandaran university)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4048-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده پاتولوژِی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات