مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۵، صفحات ۴۲-۴۸

عنوان فارسی بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن کولین دهیدروژناز ۱۲۶۷۶rs با نا باروری در جمعیتی از مردان نا بارور استان گیلان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: در حدود 50 % موارد نا باروری به دلیل فاکتور های مردانه است. شواهدی وجود دارد که نشان می ­دهد، سوخت و ساز نا بجای ریز مغذّی­ ها ممکن است نقش مؤثّری در نا باروری مردان داشته باشد. کولین یک عامل حیاتی در تنظیم ساختار و سیّالیت غشای اسپرم است. این ماده­ ی مغذّی نقش مهمی در بلوغ و ظرفیت غشای اسپرم دارد. پلی ­مورفیسم تک نوکلئوتیدی 12676rs  (c.233T > G) در ژن کولین دهیدروژناز که منجر به جایگزینی اسید آمینه آرژنین به لوسین در موقعیت 78 پروتئین محصول این ژن می شود، می ­تواند میزان و فعّالیت این آنزیم و در نتیجه متابولیسم کولین، فرآیند تحرک سپرم، لقاح و باروری را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط پلی­ مورفیسم ژن کولین دهیدروژناز 12676rs با نا باروری در مردان می ­باشد. مواد و روش­ها: در این مطالعه، 50 مرد نا بارور و 50 مرد سالم از استان گیلان مورد بررسی قرار گرفتند. DNA ژنومی از خون محیطی استخراج گردید و تعیین ژنوتیپ با روش PCR-RFLP انجام شد.  نتایج حاصل با نرم افزار Med Calc (v12.1.4.0)  مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های پژوهش: تفاوت معنی داری در توزیع آلل  Gو T در بین افراد سالم و بیمار وجود داشت (P< 0.05). فراوانی ژنوتیپ ­های GG، GT و TT در افراد بیمار به ترتیب برابر با 28%، 50 % و 22 %  بود و در افراد سالم فراوانی ‌ها برابر با 52%، 36 % و 12% بودند و تفاوت معنی ­داری در توزیع این فراوانی بین افراد بیمار و سالم وجود داشت (P< 0.05).  بحث و نتیجه گیری: به نظر می ­رسد ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسم 12676rs با نا باروری مردان در جمعیت مورد مطالعه هم از لحاظ ژنوتیپی و هم اللی وجود دارد. جهت تایید این یافته ها، مطالعات بیش تری در جمعیت های جغرافیایی یا نژادی مختلف با تعداد بیش تری از بیماران و افراد کنترل لازم می ­باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Exploring the Link Between Choline Dehydrogenase Gene Polymorphism (rs12676) and in a Guilanian Infertile Men population
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Approximately 50% of infertility cases are due to male factor. There is some evidence that aberrant micronutrient metabolism such as choline plays a critical role in male factor infertility. Choline is a crucial factor in the regulation of sperm membrane structure and fluidity, and plays an important role in the maturation and fertilizing capacity of spermatozoa. Choline dehydrogenase (CHDH) single nucleotide polymorphism (SNP) (rs12676) changes arginine to leucine amino acid substitution at position of 78 of the protein. This can alter the amount and activity of the CHDH enzyme and thus affect the metabolism of choline, sperm motility, fertilization, and fertility. The aim of this study was to investigate the association of CHDH gene (rs12676) polyporphism with male infertility.     Materials & methods: In this study 50 infertile men and 50 fertile men of Guilan province population were enrolled. Genomic DNA was extracted from peripheral blood. Genotypes were determined by polymerase chain reaction (PCR) and restriction fragment length polymorphism (RFLP). Statistical analysis was performed using the MedCalc program (v12.1.4.0).   Findings: There was a significant difference in allele G and T distribution between patients and healthy subjects. The prevalence of genotype frequencies of GG, GT, TT were 28%, 50% and 22% respectively, in patients, while in healthy subjects were 52%, 36% and 12% respectively. In other words there was a significant difference in the genotype distribution of this SNP in patients compared to controls (Ρ< 0.05).     Discussion & conclusions: It seems that a significant association was found between CHDH (rs12676) polymorphism and male infertility. Larger and different racial and geographical-based studies with more patients and controls are needed to confirm our findings.    
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Choline dehydrogenase, Male infertility, Polymorphism, PCR

نویسندگان مقاله میلاد پورجعفر | milad poorjafar
dept of genetics, university campus, guilan university, rasht, iran
گروه ژنتیک، پردیس دانشگاهی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه گیلان (Guilan university)

حمیدرضا وزیری | hamidreza vaziri
dept of biology, faculty of sciences, guilan university, rasht, iran
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه گیلان (Guilan university)

طوبا میرزا پور | tooba mirzapoorنشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3022-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده ژنتیک مولکولی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات