مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۵، صفحات ۴۹-۵۴

عنوان فارسی تعیین PSF و SP از طریق PDD برای انرژی های مگا ولتاژ
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: در پرتو درمانی برای محاسبه دوز جذبی بیمار، از پارا متر هایی نظیر درصد دوز عمقی (PDD)، نسبت بافت- هوا (Tissue Air Ratio)، فاکتور پراکندگی ماکزیمم (PSF) و ... استفاده می شود. در اندازه گیری TAR در انرژی های درمانی مشکلاتی وجود دارد و اندازه گیری آن به علت وجود آلودگی الکترونی همراه با فوتون دقیق نیست. هدف از انجام این مطالعه به دست آوردن فرمولی برای محاسبه TAR از طریق PDD و سپس اندازه گیری سایر کمیت های دزیمتری هم چون SP و PSF است. مواد و روش ها: به کمک دزیمتر، PDD عمق های مختلف درمان برای میدان های cm2 5 × 5 تا cm2 40 × 40 اندازه گیری شد. با اندازه گیری TAR برای تمام میدان های درمانی در عمق مرجع ( cm10) و به کمک نرم افزار Tbl Curve یک رابطه تحلیلی برای TAR در انرژی های فوتونی  MV6 و  MV18 به دست آمد. با استفاده از این رابطه، سایر پارامترهای درمان محاسبه گردید. یافته های پژوهش:  PSFمقادیر بزرگ تر از یک داشت که این مقادیر برای انرژی MV6 بین 03/1 تا 18/1و برای انرژی  MV18 بین 01/1 تا 10/1 تغییر می کرد. PSF و SP هر دو با افزایش اندازه ی میدان افزایش یافتند، اما با تغییر انرژی، تغییر قابل ملاحظه و منظمی نداشتند.   بحث و نتیجه گیری: توافق خوبی بین مقادیر محاسبه شده از فرمول و مقادیر گزارش شده در کار های قبلی وجود دارد. با تعیین PDD در درمان های مگا ولتاژی، محاسبه TAR، PSF و  SP امکان پذیر و ساده می شود. استفاده از این فرمول از تکرار اندازه گیری ها و فشار بار کاری روی دستگاه شتاب دهنده جلوگیری می نماید.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Determination of PSF and SP from PDD for Mega Voltage Photon Beam
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: In radiation therapy, to calculate the dose absorbed by the patient, parameters such as Percentage Depth Dose (PDD), Tissue-Air Ratio (TAR), and Peak Scatter Factor (PSF)   etc. were used. For high energy photon beams, measurement of the TAR is subjected to some difficulties and because of the contamination of photon with electron it is inaccurate. The goal of this study was to find a formula for TAR from PDD and then calculate other dosimetry parameters as PSF and SP.   Materials & methods:  PDD at different treatment depths for field size 5 × 5 to 40× 40cm 2 was measured, then measuring the TAR for all treatment fields at the reference depth (10cm) and using the Tbl Curve Software, an analytical equation for TAR in 6MV and 18MV photon energies was obtained. Other treatment parameters S C , were calculated from this equation.   Findings: The PSF value was greater than one; this value ranged from 1.03 to 1.18 for 6MV and ranged from 1.01 to 1.10 for 18MV. Both PSF and SP increase with field, but didn't have a significant and regular change with energy.   Discussion & Conclusion: There is a good consistency between obtained values and reported values. Determine of PDD in megavoltage treatment make calculate of TAR, PSF and SP easy and possible. Using this formula prevents repetition of measurements and also it prevents the force on the accelerator.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمدجواد طهماسبی بیرگانی | mohammadjavad tahmasebibirgani
dept of medical physics, faculty of medicine, jundishapour university of medical sciences, ahvaz, iran
اهواز-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-بخش فیزیک پزشکی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (Ahvaz jundishapur university of medical sciences)

احلام آل منیع | ahlam almanie
dept of medical physics, faculty of medicine, jundishapour university of medical sciences, ahvaz, iran
گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پرشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

محمدعلی بهروز | mohammadali behroz
dept of medical physics, faculty of medicine, jundishapour university of medical sciences, ahvaz, iran
اهواز-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-بخش فیزیک پزشکی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (Ahvaz jundishapur university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3039-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده فیزیک پزشکی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات