مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۵، صفحات ۵۵-۶۶

عنوان فارسی ارزیابی اثرات اسید اولئیک در پیشگیری از لیپو توکسیسیتی ناشی از اسید پالمیتیک در سلول های قلبی کشت شده موش های صحرایی
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: یافته های متعدد حکایت از آن دارد که تاثیر اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع در بروز لیپو توکسیسیتی سلولی متفاوت از هم می باشند. برخی از اسید های چرب نظیر اسیداولئیک در جلوگیری از بروز لیپو توکسیسیتی در سلول های کبدی موش موثر بودند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر اسید اولئیک بر شاخصه های لیپو توکسیسیتی در سلول های کشت شده عضله قلبی موش می باشد. مواد روش‌ ها: سلول های بطنی قلب موش صحرایی در پلیت های 24 خانه کشت و به صورت تصادفی در گروه های کنترل و درمانی با اسید پالمیتیک ( mmol/L5/0)، اسید اولئیک ( mmol/L5/0) و ترکیب اسید اولئیک با اسید پالمیتیک ( mmol/L5/0mmol/L +  5/0)  به صورت تک دوز تحت درمان قرار گرفتند. ارزیابی میزان تری گلیسرید سلولی، دی گلیسرید سلولی، DNA Fragmentation و درصد زنده مانی در زمان های 24 و 48 ساعت پس  از اضافه کردن اسید های چرب، انجام شد. یافته های پژوهش: اضافه کردن اسید اولئیک به اسید پالمیتیک باعث کاهش محتوای دی گلیسرید سلولی (05/0P)، افزایش میزان تری گلیسرید سلولی (05/0>P) و افزایش زنده مانی سلولی (05/0>P) در مقایسه با اسید پالمیتیک به تنهایی شد. بحث و نتیجه گیری: اسید اولئیک می تواند شاخصه های لیپو توکسیسیتی حاصل از اسید پالمیتیک را درکشت اولیه عضلات قلبی رت بالغ بهبود ببخشد. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اسید اولئیک، لیپو توکسیسیتی، اسید پالمیتیک، سلول قلبی

عنوان انگلیسی The Evaluation of Oleic Acid in the Prevention of Lipotoxicity Induced by Palmitic Acid in Rat Cultured Cardiomyocytes
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: In a variety of experimental systems, saturated and unsaturated fatty acids differ significantly in their contributions to lipotoxicity. It was reported that oleic acid prevented the lipotoxicity in rat hepatocytes. The objective of the present experiment was to evaluate the effects of oleic acid on the induced lipotoxicity by palmitic acid in cultured cells of rat heart muscle.   Materials & methods: Rat ventricular heart muscle cells were isolated and seeded into 24-well-plates. Cells were treated with one dose of palmitic acid (0.5 mmol/L), oleic acid (0.5 mmol/L), palmitic + oleic acid (0.5 mmol/L + 0.5 mmol/L) or left as control. Triacylglycerol (TAG), diacylglycerol (DAG), DNA fragmentation and percent of viability were measured at 24, 48 hoursafter adding fatty acids.   Findings: Result showed that when oleic acid co-administrated with palmitic  it would decrease  DAG (P> 0.05) and DNA fragmentation (P< 0.05) and increase  TAG (P< 0.05) and viability (P< 0.05)  in comparison with palmitic alone.   Discussion & conclusions: In conclusion, oleic acid would improve the lipotoxicity indices of palmitic acid in primary adult rat cardiomyocytes culture.   
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Oleic acid, Lipotoxicity, Palmitic acid, Cardiac cell

نویسندگان مقاله الهام زاده هاشم | elham zadeh hashem
dept of pharmacology and toxicology, faculty of veterinary medicine, urmia university, urmia, iran
گروه فارماکو لوژی و توکسیکو لوژی، دانشکده دام پزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ارومیه (Urmia university)

محمدکاظم کوهی | mohhamad kazem koohi
dept of basic science, faculty of veterinary medicine, tehran university, tehran, iran
گروه علوم پایه، دانشکده دام پزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2898-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سم شناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات