مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۵، صفحات ۶۷-۷۸

عنوان فارسی بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل بزنف در انجام فعالیت جسمانی منظم بانوان شاغل در مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: با توجه به شیوع بالای کم تحرکی در ایران به خصوص بین بانوان، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل بزنف در انجام فعالیت جسمانی منظم بانوان شاغل در مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان اجرا شد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه تجربی در سال 1391 بر روی 80  نفر از بانوان شاغل در مجتمع دانشگاه علوم پزشکی همدان که فعالیت جسمانی نا منظم داشتند، بود. نمونه ها به صورت تصادفی از بین افراد انتخاب شد. شرکت کنندگان در گروه مداخله در چهار جلسه آموزشی و یک جلسه پیاده روی شرکت کردند و  گروه کنترل، هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند. ارزشیابی قبل، یک و دو ماه پس از مداخله از طریق خود گزارش دهی انجام شد. برای جمع آوری داده ها از  پرسش نامه خود ساخته براساس سازه های مدل بزنف و همین طور پرسشنامه استاندارد فعالیت جسمانی استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش: میانگین نمره مربوط به متغیر های اجزای مدل بزنف بین گروه مداخله و کنترل شامل آگاهی، نگرش، هنجار های انتزاعی و عوامل قادرکننده به ترتیب (گروه مداخله : قبل از مداخله : 50/62، 8/64، 6/46 و 77/25  یک ماه بعد از مداخله : 56/86،48/81، 8/56 و 19/75 دو ماه بعد از مداخله:17/94، 53/82 ، 2/69 و 85/74؛ )در خصوص انجام فعالیت جسمانی منظم قبل و بعد از مداخله آموزشی اختلاف معنی داری را نشان داد (001/0>P). هم چنین گروه مداخله نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری در خصوص انجام فعالیت جسمانی منظم در 2 ماه بعد از مداخله آموزشی داشتند، که این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار بود(003/0=P). بحث و نتیجه ‏گیری: مدل بزنف می تواند از جمله مدل های آموزش بهداشت موثر در جهت بهبود و افزایش عملکرد بانوان شاغل در زمینه انجام فعالیت جسمانی منظم طبق استاندارد بین المللی باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدل بزنف، مداخله، فعالیت جسمانی، بانوان شاغل

عنوان انگلیسی The effect of educational program based on BASNEF Model on performing regular physical activity among employees women in Hamadan University of Medical Sciences
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Due to the high prevalence of physical inactivity in Iran, especially among women, this study was conducted to assess the effect of educational program based on BASNEF model on physical activity among working women in Hamadan university of Medical Sciences.   Materials & methods: This study was an experimental research in 2011 which was performed on 80 working women in Hamadan University of Medical Sciences in two groups of intervention and control. Through a questionnaire based on BASNEF model components of this model were measured before and after intervention .The behaviors section was measured by means of International Physical Activity Questionnaire (IPAQ).The instruments were administrated in pre-test and post-test experimental design. Data were analyzed using SPSS16.   Findings: After intervention the mean scores of BASNEF components Included Knowledge, attitudes, subjective norms, and enabling factors respectively (experimental group: before intervention: 62.50, 64.8, 46.6 and 77/25, One month after the intervention: 48.56, 81.86, 56.8 and 75.19, two month after the intervention: 94.17, 82.53, 69.2 and 74.85;) were significantly more in experimental group as comparing with control group (p< 0.001) .The experimental group participation in regular physical activity was significantly greater than that of control group (p=0.003).   Discussion & conclusions: BASNEF model can effectively include health education models to improve and enhance the performance of women employed in regular physical activity is as per international standard.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله BASNEF model, Intervention, Physical activity, working woman

نویسندگان مقاله سید محمد مهدی هزاوه ای | seyed mohammad mehdi
dept of public health, faculty of health, hamadan university of medical sciences, hamadan, iran
گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)

بابک معینی |
social determinants of health research center, hamadan university of medical sciences, iran
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

مرضیه اتوگرا |
dept of public health, faculty of health, hamadan university of medical sciences, hamadan, iran
گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)

مریم افشاری |
dept of public health, faculty of health, hamadan university of medical sciences, hamadan, iran
گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)

قدرت الله روشنایی |
dept of vital statistics, hamadan university of medical sciences, hamadan, iran
گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3055-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش بهداشت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات