مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۵، صفحات ۷۹-۹۰

عنوان فارسی اثر تمرینات تقویتی عضلات ثبات مرکزی تنه و عضله چهار سر رانی بر درد و عملکرد افراد مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سندرم درد کشککی- رانی موجب اختلال در درد و عملکرد می‌ شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر تقویت عضلات ثبات مرکزی تنه و عضله چهار سر رانی بر درد و عملکرد در افراد مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی می باشد. مواد و روش ‌ها: بین 43 نفر از بیماران مرد مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی، تعداد 22 نفر به ‌صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تجربی اول (11 نفر) و تجربی دوم (11 نفر) قرار گرفتند. گروه تجربی اول به مدت هشت هفته، تمرینات تقویتی مرکزی تنه و گروه تجربی دوم در مدت مشابه تمرینات تقویتی عضلات چهار سر رانی را انجام دادند. قبل و بعد از دوره تمرین درد و عملکرد با پرسش نامه مقیاس دیداری درد و ناتوانی عملکردی اندازه‌گیری شد. برای تجزیه ‌و تحلیل داده ‌ها از آزمون‌ های آماری تی مستقل و تی وابسته استفاده شد. یافته ‌های پژوهش: هر دو گروه تفاوت معنی ‌داری را در قبل و بعد از مداخله در مورد مقیاس دیداری درد (001/0=p) و مقیاس نا توانی عملکردی (001/0=p) نشان دادند. مقایسه داده‌ های بین دو گروه در مقیاس دیداری درد و مقیاس نا توانی عملکردی تفاوت معنی‌ داری را در قبل و بعد از دوره تمرین نشان داد، به ‌طوری‌که میزان بهبودی در گروه اول بیشتر از گروه دوم بود. بحث و نتیجه‌گیری: بعد از انجام تمرینات دو گروه کاهش درد و بهبود عملکرد را نشان دادند. از آن جایی‌که تقویت عضلات ثبات مرکزی باعث کنترل بهتر لگن و جلوگیری از نزدیک شدن بیش از حد و چرخش داخلی ران می ‌شود. بنا بر این تمرینات در گروه تجربی اول مؤثر تر از گروه تجربی دوم بود. لذا به متخصصان توان ‌بخشی ورزشی توصیه می ‌شود در درمان افراد مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی از تمرینات تقویتی ثبات مرکزی تنه علاوه بر تقویت عضلات چهارسر رانی استفاده کنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Effect of Strengthing Core Stability and Quadriceps Muscle Strengthening Trainings on Pain and Function in Patients with Patellofemoral Pain Syndrome
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Patellofemoral pain syndrome, cause disturbance in pain and performance. The aim of this study was to compare the effect of core stabilization muscles of the trunk with a quadriceps muscle strengthening on pain and functional disability in patients with Patellofemoral pain syndrome.   Materials and methods: Among 43 man patients with Patellofemoral pain syndrome, twenty two men were selected and randomly divided into two groups: experimental group 1 (n=11) and experimental group 2 (n=11) respectively. Group 1 participated in strengthing core stability exercises, while group 2 underwent quadriceps strengthening in the same period. Before and after training, pain and performance assessed using a pain scale and a function questionnaire. Collected data were analyzed by paired t-test and independent t-test.   Findings: Both groups showed significant differences between pre and post-intervention conditions regarding the VAS, and WOMAC values (P< 0/05). Data comparison between the two groups in pain scale VAS and function scale WOMAC showed significant difference before and after the training period, so the rate of healing in group 1 was higher than that of Group 2.   Disussion & conclusions: After exercise, groups showed a reduction in pain and improvement in performance. Core stability trainings can increase pelvise stability and prevent frmur adduction and internal rotation. So the results show that exercise was more effective in group 1 than group 2, so it is recommended to exercise therapists in the treatment of patients with Patellofemoral pain syndrome in addition to strengthening the quadriceps muscles use the core stability trainings.    
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فاروق رستمی ذلانی | farogh rostamizalani
dept of sports injuries and corrective exercises, faculty of sports sciences, isfahan university, isfahan, iran
گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اصفهان (Isfahan university)

نادر رهنما | nader rahnama
dept of sports injuries and corrective exercises, faculty of sports sciences, isfahan university, isfahan, iran
گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اصفهان (Isfahan university)

رضا مهدوی نژاد | reza mahdavinejad
dept of sports injuries and corrective exercises, faculty of sports sciences, isfahan university, isfahan, iran
گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اصفهان (Isfahan university)

محمد تقی کریمی | mohammad taghi karimi
dept of technical orthopedics, faculty of rehabilitation, isfahan university, isfahan, iran
گروه ارتوپدی فنی، دانشکده توان بخشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اصفهان (Isfahan university)

علیرضا فلاح | alireza falah
dept of sports injuries and corrective exercises, faculty of sports sciences, isfahan university, isfahan, iran
گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اصفهان (Isfahan university)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3111-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تربیت بدنی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات