مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۵، صفحات ۹۱-۹۹

عنوان فارسی مقایسه اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک و روان درمانی یکپارچه توحیدی بر کاهش افکار خود کشی و تغیر شناختی هیجان در افراد اقدام کننده به خود کشی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: خود کشی در تمام فرهنگ ها و دوره ها وجود داشته است و برای فرد، خانواده و جامعه مصیبت بار است.  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک و روان درمانی یکپارچه توحیدی در افراد اقدام کننده به خود کشی بود.   مواد و روش  ها: نمونه پژوهش شامل40 نفر زن و مرد با اقدام به خود کشی نا موفق ( از سال 1394 به بعد) بود، لیست این افراد با همکاری بهزیستی شهرستان آبدانان  تهیه و  به صورت تصادفی به سه گروه روان درمانی یکپارچه توحیدی (13 نفر)، رفتار درمانی دیالکتیک (13نفر) و گروه کنترل (14نفر) تقسیم شدند. مداخله برای گروه اول با استفاده از مدل روان درمانی یکپارچه توحیدی و برای گروه دوم  با استفاده از مدل رفتار درمانی دیالکتیک بود. شرکت کننده های سه گروه قبل از مداخله، پایان مداخله و 3 ماه پس از پایان مداخله ( پیگیری ) توسط مقیاس های افکار خود کشی بک  و  مقیاس تنظیم شناختی هیجان ارزیابی شدند. داده ها توسط آزمون تحلیل واریانس دو راهه با اندازه‌ گیری مکرر و تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل گردید. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد در مرحله بعد از مداخله و مرحله پیگیری دو گروه آزمایش یعنی رفتار درمانی دیالکتیک و روان درمانی یکپارچه توحیدی نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری داشتند. در پایان دوره مداخله، روان درمانی یکپارچه توحیدی نسبت به رفتار درمانی دیالکتیک و گروه کنترل در متغیر های افکار خودکشی اثر بخشی بیش تری را نشان داد، اما رفتار درمانی دیالکتیک نسبت به درمان یکپارچه توحیدی در متغیر تنظیم شناختی هیجان اثر بخشی بیش تری را نشان داد. بحث و  نتیجه گیری: یافته های این پژوهش از تقویت اثربخشی روان درمانی با ظرفیت های فرهنگی و آموزه های دینی حمایت می کند.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Comparison of the Effectiveness of Dialectic Behavioral Therapy and Monotheistic Integrated Psychotherapy on Reducing Suicidal Thoughts and Expression Change in Suicidal Persons
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Suicide has occurred in all cultures and periods and is a catastrophe for the individual, family, and society. The purpose of this study was to compare the effectiveness of dialectical behavioral therapy and monotheistic psychotherapy among suicidal subjects.   Materials & methods: The sample consisted of 40 men and women with unsuccessful suicide attempts (since 2015), a list of these individuals was prepared in collaboration with the welfare organization of the city of Abdanan and randomly they were divided into three groups: monotheistic psychotherapy (13 people), behavior Dialectic treatment (13 people), and control group (14 people). Intervention for the first group was based on the monotheistic integrated psychotherapy model and for the second group dialectical behavioral therapy model was used. Participants in the three groups were evaluated before intervention, at the end of intervention, and 3 months after the end of intervention (follow up) by Beck Suicidal Thoughts Scales and Emotional Cognitive Scale. Data were analyzed by repeated measure ANOVA and multivariate analysis of variance.   Findings: The results showed that there was a significant difference between the two experimental groups, dialectic behavioral therapy, and monotonous psychotherapy in the post-interventional and follow-up stages compared to the control group. At the end of the intervention period, unified monotheistic psychotherapy was more effective than dialectical behavioral therapy and control group in suicidal ideation variables, but dialectical behavioral therapy was more effective in treating cognitive emotional regulation than monotonous treatment.   Discussion & conclusions: The findings of this study support the effectiveness of psychotherapy with cultural capacities and religious teachings.    
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حمداله جایروند | hamdollah jayervand
dept of psychology, ahvaz branch, islamic azad university, ahvaz, iran
گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی اهواز (Islamic azad university of ahvaz)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4009-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده روانشناسی بالینی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات