مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۵، صفحات ۱۰۰-۱۰۷

عنوان فارسی بررسی اثرات لاکتو فرین در کاهش مسمومیت رویانی ناشی از سیکلو فسفامید: مطالعه باروری آزمایشگاهی در موش
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سیکلو فسفامید به عنوان یک داروی شیمی ­درمانی که به صورت گسترده مورد استفاده قرار می­ گیرد اثرات جانبی متعددی نظیر سمیت­ های تولید مثلی را موجب می ­گردد. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثرات محافظتی احتمالی لاکتو فرین با ویژگی­ های ضد التهابی و آنتی ­اکسیدانت در برابر سمیت تولید مثلی سیکلو فسفامید در موش می ­باشد. مواد و روش ­ها: برای انجام این مطالعه تجربی،  32 موش ماده بالغ نژاد NMRI به چهار گروه­ هشت ­تایی تقسیم شدند. دو گروه از موش ­ها سیکلو فسفامید را به میزان 200 میلی ­گرم بر کیلو گرم وزن بدن به صورت داخل­صفاقی در روز های 1 و 14 دریافت کردند. یک گروه از گروه­ های فوق، لاکتو فرین را به میزان 2/0 میلی ­گرم بر کیلو گرم وزن بدن به صورت خوراکی چهار ساعت پس از تجویز سیکلو فسفامید دریافت می ­نمود. گروه شاهد و گروهی که تنها لاکتو فرین را دریافت می­کرد نیز در نظر گرفته شد. باروری آزمایشگاهی پس از 28 روز در تمامی حیوانات مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ­های پژوهش: تجویز سیکلو فسفامید کاهش معنی ­داری را در میزان باروری و بلاستوسیست ­زایی سبب گردید. تجویز هم زمان لاکتو فرین با سیکلو فسفامید فراسنجه ­های فوق را به سمت مقادیر طبیعی سوق داد. بحث و نتیجه ­گیری: از یافته­ های این پژوهش چنین بر می ­آید که لاکتو فرین می ­تواند واجد اثرات محافظتی بالقوه­ ای در سمیت ­های تولید مثلی ناشی از سیکلو فسفامید باشد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سیکلو فسفامید، لاکتو فرین، باروری، موش

عنوان انگلیسی Study of the Effects of Lactoferrin in Reduction of Cyclophosphamide-induced Embryotoxicity: In Vitro Fertilization Study in Mouse
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Cyclophosphamide (CP) as a widely used chemotherapeutic agent causes several side effects including reproductive toxicities. The Objective of this study was to evaluate the possible protective effects of lactoferrin (LFN) with anti-inflammatory and antioxidant properties against CP-evoked reproductive toxicity in mouse.   Materials & methods: In this experimental study, 32 adult female NMRI mice were divided into 4 groups of 8. Cyclophosphamide was administered to two groups of mice at a dose of 200 mg/kg intraperitoneally on days 1 and 14. One of these groups received LFN at a dose of 0.2 mg/kg orally four hours after CP treatment. Vehicle-treated control group and LFN-only treated group were also included. In vitro fertilization was evaluated in all animals after 28 days.   Findings: Cyclophosphamide administration resulted in significant reduction in fertilization and blastulation rates. Co-administration of LFN with CP restored above-mentioned parameters toward normal values.   Discussion & conclusions: These findings indicate that LFN can have potential protective effects in CP-induced reprotoxicities.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Cyclophosphamide, Lactoferrin, Fertility, Mouse

نویسندگان مقاله پریسا سقایی | parisa saghaie
dept of basic sciences, faculty of veterinary medicine, urmia university, urmia, iran
گروه علوم پایه، دانشکده دام پزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ارومیه (Urmia university)

شاپور حسن زاده | shapoor hasan zadeh
dept of basic sciences, faculty of veterinary medicine, urmia university, urmia, iran
گروه علوم پایه، دانشکده دام پزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ارومیه (Urmia university)

حسن ملکی نژاد | hasan malekinejad
dept of basic sciences, faculty of veterinary medicine, urmia university, urmia, iran
گروه علوم پایه، دانشکده دام پزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ارومیه (Urmia university)

علی شالیزار جلالی | ali shalizar jalali
dept of basic sciences, faculty of veterinary medicine, urmia university, urmia, iran
گروه علوم پایه، دانشکده دام پزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ارومیه (Urmia university)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-99-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده علوم تشریحی گرایش جنین شناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات