مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۵، صفحات ۱۰۸-۱۱۹

عنوان فارسی بررسی اثر مصرف توام عصاره هیدرو الکلی رازک (Humulus lupulus L .) و کتامین بر پارا متر های بیهوشی در موش صحرایی نر
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مطالعات قبلی اثرات آرام بخش، خواب آور، ضد اضطراب و پیش بیهوشی رازک را مشخص نموده اند. در این مطالعه اثر مصرف توام عصاره رازک و کتامین بر پارا متر های بیهوشی در موش صحرایی نر بررسی گردید. مواد و روش ها: 32 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به چهار گروه 8 تایی تقسیم شده و  سپس حیوانات به شکل داخل صفاقی رازک(HL) (mg/kg100)، کتامین (K) (mg/kg50)، رازک – کتامین (HLK) (mg/kg 100 و 50 به ترتیب) و دیازپام – کتامین (DK) (mg/kg 5/2 و 50 به ترتیب) را دریافت نمودند. زمان القاء ، زمان بیهوشی جراحی،  زمان راه رفتن، تعداد ضربان قلب و تنفس، درجه حرارت بدن و رفلکس های ویتدراوال ( پینچ های لب ، دم و پنجه پای عقب) ثبت گردیدند. یافته‌ های پژوهش: گروه HL سبب القای بیهوشی نگردید. زمان القاء ، بیهوشی جراحی ، زمان راه رفتن و حتی رفلکس های ویتدراوال دو گروه HLK‌ و DK شبیه هم بود ( 05/0> P). گروه K در مقایسه با دو گروه دیگر، از القای دیر تر و طول بیهوشی کوتاه تری بر خوردار بود ( 05/0>P). تعداد ضربان قلب و تنفس گروه HLK در مقایسه با گروه DK افزایش یافت ( 05/0>P). درجه حرارت گروه  HLK در مقایسه با گروه DK بیش تر بود ( 05/0>P). بحث و نتیجه‌گیری:  بیهوشی گروه HLK شبیه گروه DK  بوده و احتمالاً ترکیبات موجود در رازک با مکانیسم گابارژیک مسئول اثرات پیش بیهوشی آن می باشد. با این حال، مطالعات بیش تری جهت تعیین مکانیسم دقیق آن نیاز می باشد.    
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Evaluation of the Effects of Co-administration of Humulus lupulus hydroalcoholic Extract with Ketamine on Anesthetic Parameters in Male Rat
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Previous studies have shown sedative, hypnotic, anti-anxiety, and pre-anesthetic properties of Humulus lupulus L. (HL). In the present study, the effect of anesthesia with a combination of HL with ketamine on anesthetic parameters among male rats was evaluated.   Materials & methods: 32 male rats were randomly divided into 4 groups of eight in each and then animals intraperitoneally received Humulus lupulus(HL) (100mg/kg), Ketamine(K) (50 mg/kg), Humulus lupulus with ketamine (HLK) (100mg/kg and 50mg/kg, respectively) and diazepam with ketamine(DK) (2.5 and 50 mg/kg, respectively). Induction time, surgical anesthesia(SA) time, walking time, heart and respiratory rate, temperature, and withdrawal reflexes (lip, tail and pedal pinches) were recorded.    Findings: HL group could not induce SA. However, the induction time, SA, walking time, and even withdrawal reflexes of HLK group were similar to the DK group (p>0.05). K group had late and short anesthesia compared to the other two groups (p< 0.05).The heart rate and the respiratory rate of HLK group increased compared to DK group (p< 0.05). The body temperature of HLK group was higher than DK group (p< 0.05).   Discussion & conclusions: Anesthesia of HLK group was similar to DK group and probably components of the HL extract with GABAergic activity responsible for their pre-anesthetic activity. However, further studies are required to clarify the exact mechanisms of action.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد یارمحمد پور بنه خلخال | mohammad yarmohammadpoor beneh khalkhal
dept of pharmacology, pharmaceutical science branch, islamic azad university, tehran, iran
گروه فارماکو لوژی و سم شناسی،واحد علوم داروئی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی (Islamic azad university pharmaceutical sciences branch)

سعید عباسی ملکی | saeid abbasi maleki
dept of pharmacology and toxicology, urmia branch, islamic azad university, urmia, iran
گروه فارماکو لوژی و سم شناسی ، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه (Islamic azad university of urmia)

اعظم بختیاریان | azam bakhtiarian
dept of pharmacology, tehran university of medical science, tehran, iran
گروه فارماکو لوژی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی تهران (Tehran university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3285-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده فارماکولوژی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات