مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۵، صفحات ۱۳۳-۱۴۵

عنوان فارسی بررسی اثر کارنوزیک اسید بر بیان ژن TNF-α در سلول های ساینوویو سیت تحریک شده با LPS
چکیده فارسی مقاله مقدمه: استئوآرتریت از اصلی ترین دلایل ناتوانی در بزرگسالان است. به عنوان نقص پیش رونده تخریب مفاصل، استئوآرتریت توسط آسیب های مفصلی ، تغییر در استخوان ساب کندریال و التهاب بافت سینوویوم و تاندون ها شناخته می شود. عوامل غیر دارویی که بیان واسطه های پیش التهابی را متعادل می کنند، درمان های موثر قابل ملاحظه ای برای این بیماری ایجاد می کند. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر کارنوزیک اسید بر بیان ژن TNF-α در ساینوویو سیت است. مواد وروش ها: به منظور تعیین دوز مناسب کارنوزیک اسید، 6 میلیون از ساینوویو سیت ها را در شرایط %5 دی اکسید کربن و دمای 37 درجه در انکوباتور 1) فقط در محیط کشت 2) کارنوزیک اسید با غلظت های 01/0، 09/0، 1/0. 9/0 ، 1،9، 10 و 90 میلی گرم / میلی لیتر نگه داری شده است. سلول های ساینوویو سیت با 20 نانو گرم / میلی لیتر LPS به مدت یک ساعت برای اندازه گیری میزان mRNA ی TNF-α از طریق Real-time PCR و Reverse-transcriptase PCR تیمار می شوند. یافته ها: کارنوزیک اسید بیان TNF-α را در سلول های تحریک شده با LPS کاهش می دهد . در سلول های تیمار شده با کارنوزیک اسید بیان TNF-α به میزان% 11/48 در مقایسه با گروه کنترل مثبت کاهش بیان می یابد. بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که کارنوزیک اسید به عنوان مهارکننده بالقوه TNF-α است. بر اساس مطالعات پیشین این واسطه ها در ایجاد علائم بیماری موثر هستند وکاهش این واسطه ها با بهبود تخریب غضروف همراه است.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله استئو آرتریت، کارنوزیک اسید، TNF-α، ساینوویو سیت

عنوان انگلیسی Evaluating the Effects of Carnosic acid on TNF-α Gene Expression in LPS-activated Synoviocytes
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Osteoarthritis (OA) is a major cause of disability among adults. As a progressive degenerative joint disorder, OA is characterized by cartilage damage, changes in the subchondral bone and inflammation of the synovium tissue and tendon. Non-pharmacologic agents modulating pro-inflammatory mediator expression offer considerable promise as safe and effective treatments for OA. The aim of this study was to evaluate the effects of Carnosic acid (CA) on TNF-α gene expression in synoviocytes.   Material & methods: To determine the dose response of CA, synoviocytes (5 × 105 cells/well) were incubated at 5% CO2, 37ºC for 72 h with (1) control media alone or (2) CA at concentrations of 0.01, 0.09, 0.1, 0.9, 1, 9,10and 90 mg/ml. Synoviocytes were treated with LPS (20 ng/ml) for 1h and TNF-α mRNA were measured by both reverse-transcriptase PCR and Real-time PCR.   Findings: CA reduced TNF-a, expression in LPS-activated synoviocytes to levels similar to nonactivated control levels. Cells activated with 20 ng/ml LPS showed a significant upregulation of TNF-α expression. In activated synoviocytes cells pretreated with CA, TNF-α was reduced by 48/11% when compared to activated control cells.   Discussion & conclusions: This study demonstrates that CA acts as a potent inhibitor of TNF-α. Previous research has shown that these mediators are important in the pathogenesis of OA and reduction in these mediators has been associated with amelioration of cartilage breakdown.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Osteoarthritis, Carnosic acid, TNF-α, synoviocyte

نویسندگان مقاله مهرانوش صفارپور | mehranoush saffarpour
education and training
گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، واحد اصفهان، اصفهان، ایران

حسین مقصودی | hossein maghsoudi
payamenoor university
گروه بیوتکنولوزی، دانشگاه پیام نور، واحد ری، ری تهران، ایران

محمد فضیلتی | mohammad fazilati
paymnoor university
گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، واحد اصفهان، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3253-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیوشیمی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات