مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۵، صفحات ۱۴۶-۱۵۳

عنوان فارسی تاثیر عصاره آبی چای سفید بر سطح آنزیم ‌های آنتی ‌اکسیدانی بافت کبددر موش‌های صحرایی‌ مواجهه شده با آرسنیک
چکیده فارسی مقاله  مقدمه : فلاوونوئید ها و ترکیبات فنلی ظرفیت بالای آنتی اکسیدانی و نقش مهم در سلامتی دارند و باعث افزایش سیستم دفاع آنتی ‌اکسیدانی در برابر استرس اکسیداتیو می گردند. چای سفید نیز از جمله گیاهانی هست که به دلیل ظرفیت آنتی ‌اکسیدانی بالا اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر چای سفید بر استرس اکسیداتیو ناشی از آرسنیک می‌باشد. مواد و روش ها : در این مطالعه از 32 موش صحرایی نر بالغ در چهار گروه هشت ‌تایی استفاده شد. گروه اول موش ‌های صحرایی سالم (گروه شاهد) که آب مقطر را روزانه به همراه رژیم غذایی استاندارد به صورت گاواژ دریافت کردند. گروه دوم موش‌ های صحرایی تیمار‌شده با آرسنیک با دوز (mg/L) 50 در آب آشامیدنی، گروه سوم موش ‌های صحرایی تیمار‌شده با عصاره چای سفید با غلظت 5/1 درصد به صورت گاواژ و گروه چهارم موش ‌های صحرایی که عصاره آبی چای سفید (5/1 درصد) را از طریق گاواژ همراه با آرسنیک (mg/L) 50  در آب آشامیدنی دریافت کردند. بعد از پایان دوره تیمار  (28 روز) رت ها با استفاده از اتر بی هوش شده و سپس کالبدگشائی انجام شد و سطح آنزیم ‌های آنتی ‌اکسیدانی کاتالاز (CAT) گلوتاتیون پر اکسیداز (GPx) و سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) ، ظرفیت تام آنتی ‌اکسیدانی (TAC) و شاخص پر اکسیداسیون لیپیدی (MDA) کبدی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش: عصاره آبی چای سفید باعث افرایش معنی ‌دار فعالیت آنزیم‌ های CAT،  GPx و SOD و کاهش معنی ‌دار MDA  و افزایش TAC گردید (5 0/0P< ) و مصرف آرسنیک سدیم نیز باعث کاهش معنی دار فعالیت آنزیم‌ های CAT،  GPx و SOD و افزایش معنی ‌دار MDA  و افزایش TAC گردید (5 0/0P<) و مصرف عصاره آبی چای سفید همراه آرسنیک سدیم باعث افزایش فعالیت معنی دار GPx و  SOD گردید (5 0/0P<).  بحث و نتیجه گیری : نتایج نشان داد که مصرف چای سفید با افزایش فعالیت آنزیم‌ های آنتی ‌اکسیدانی و تقویت سیستم دفاع آنتی ‌اکسیدانی باعث کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از آرسنیک می ‌گردد. در بررسی حاضر نیزآرسنیت سدیم باعث کاهش فعالیت­ های آنزیم­ های آنتی ­اکسیدان و افزایش پر اکسیداسیون لیپیدی شد .
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آرسنیک، آنزیم ‌های آنتی ‌اکسیدان، استرس اکسیداتیو، چای سفید

عنوان انگلیسی The Effect of Aqueous Extract of White Tea on the Levels of Antioxidant Enzymes of Rats' Liver Tissue Exposed to Arsenic
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Having high antioxidant capacity and an important role in the health, the flavonoids and phenolic compounds increase antioxidant defense against antioxidative stress. White tea is among herbs attracting attention recently due to high antioxidant capacity. The present study aimed at surveying the effect of white tea on oxidative stress resulted of Arsenic.   Materials & methods: In the present study 32 male rats were used in four groups of eight animals. The first group composed of healthy animals (control group) which received distilled water along with standard dietary via gavage, the second one was treated with Arsenic (50 ppm in drinking water), the third group was treated with white tea extract (1.5%) via gavage and the fourth one received aqueous white tea extract (1.5%) plus Arsenic (50 ppm in drinking water) via gavage. Upon the end of the treatment period (28 days) the rats were anesthetized using ether and then autopsy was conducted to measure the levels of Catalase Antioxidant Enzymes (CAT), Glutathione Peroxidase (GPx), Super Oxide Dismutase (SOD), Total Antioxidant Capacity (TAC), and Malondialdehyde (MDA) of liver.   Findings: The aqueous extract of white tea caused a meaningful increase of CAT , GPx, and SOD activities as well as a meaningful decrease of MDA . It also increased the TAC (P< 0.05). On the other hand, administrating the Sodium Arsenic caused a meaningful decrease of    CAT , GPx, and SOD as well as a meaningful increase of MDA . It also increased the TAC (P< 0.05). Administrating the aqueous extract of white tea plus Sodium Arsenic caused a meaningful increase of SOD AND GPx activities (P< 0.05).   Discussion & conclusions: The results demonstrated that administration of white tea causes to increase the antioxidant enzymes activity as well as to strengthen the antioxidant defense and to decrease the stress oxidative resulted of Arsenic, besides. In the present the administration of Sodium Arsenite caused decreased antioxidant enzymes activity and increased MDA.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Arsenic, Antioxidant enzymes, Oxidative stress, White tea

نویسندگان مقاله محمد حسن رسو لی فرد | mohammad hasan rasolifard
dept of food and aquaculture hygiene, tabriz branch, islamic azad university, tabriz, iran
گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی تبریز (Islamic azad university of tabriz)

یاسر نوظهور | yaser nozohor
young researchers and elites club, tabriz branch, islamic azad university, tabriz, iran
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
سازمان اصلی تایید شده: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3276-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیو شیمی بالینی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات