مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۵، صفحات ۱۵۴-۱۶۰

عنوان فارسی ارزیابی خواص ضد باکتریایی اسانس پونه کوهی برروی باکتری های پاتوژن جدا شده ازعفونت های بیمارستانی
چکیده فارسی مقاله مقدمه : استفاده از خواص ضد میکروبی گیاهان دارویی می تواند مشکلات رایج در استفاده از آنتی بیوتیک ها را بر طرف کند.  هدف از انجام  این مطالعه، ارزیابی خواص ضد باکتریایی اسانس پونه کوهی بر روی باکتری های جداشده از عفونت بیمارستانی می باشد. مواد و روش ها : در این مطاله تجربی اسانس پونه کوهی با استفاده از دستگاه کلونجر تهیه گردید و  سپس فعالیت ضد باکتریایی به روش انتشار در آگار جهت انجام آزمایش حساسیت میکروبی  و از روش رقت  لوله ای جهت  تعیین  حداقل غلظت ممانعت از رشد  ( MIC )  Minimum Inhibitory Concentration  و حداقل غلظت باکتری کشی ( MBC)  Minimum Bactericidal Concentration به طور جدا گانه استفاده گردید. یافته های پژوهش :  آزمایش حساسیت میکروبی در موردآنتی بیوتیک های استاندارد تترا سایکلین و آمیکاسین و نیز دیسک آغشته به اسانس پونه کوهی نشان داد که قطر منطقه عدم رشد ایجادشده توسط این ترکیب در مورد 4 جدایه ای مورد آزمایش بزرگ تر و در مورد اشریشیا کلی وکلبسیلا نومونیا این اختلاف اندازه معنی داری) 5 0/0P<) بود. هم چنین نتایج حاصل از آزمایشات MIC و MBC  هم مشخص کرد که میزان مهار رشد باکتری توسط اسانس با میزان اسانس موجود در رقت ها رابطه مستقیم دارد و با افزایش میزان اسانس در هر رقت از تعداد کلنی های باکتری بعد از کشت کاسته شده و در رقتی که نشان دهنده  MBC اسانس پونه کوهی  در مورد هر یک از جدایه ها بود، هیچ یک از آن ها اصلاً رشد نکرد. بحث و نتیجه گیری : نتایج به دست آمده نشان داد  که اسانس پونه کوهی دارای خاصیت ضد باکتریایی می باشد و می تواند به عنوان یک منبع ارزان و در دسترس برای استفاده درمانی در برخی از عفونت های باکتریایی مورد استفاده قرار گیرد .به عبارتی می توان از پونه کوهی به عنوان جایگزین مناسب برای انتی بیوتیک های صناعی جهت مقابله با جدایه های مورد آزمایش در نظر گرفته شود  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ضد باکتریایی ، اسانس ، پونه کوهی ، عفونت های بیمارستانی

عنوان انگلیسی Evaluation of Antibacterial Properties of Oregano Essence on Pathogenic Bacteria Isolated from Hospital Infections
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: The use of antimicrobial properties of medicinal plants can solve common problems in the use of antibiotics. The aim of this study was to evaluate the antibacterial properties of the Mentha longifolia essence on bacteria isolated from hospital infections.   Materials & methods: In this experimental study the Mentha longifolia essence was extracted using Clevenger device and its antimicrobial activity agar disk diffusion method for determination of bacterial sensitivity and dilution method for determination of minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) was used separately.   Findings: The results of bacterial sensitivity test in the case of the standard antibiotics of tetracycline, amikacine, and also disks impregnated with Mentha longifolia essence showed that the diameter of the zone of inhibition caused by the compound being tested on four strains of isolates was far larger and this difference about Escherichia coli and Klebsiella isolates was significant (p< 0.05). Also the results of MIC and MBC tests indicated that the inhibition of bacterial growth by Mentha longifolia essence had a direct relationship with the amount of available Mentha longifolia essence in the dilution and increasing of Mentha longifolia essence in each dilution reduced the number of cultured bacterial colonies and no bacterial growth was observed in the dilution equivalent to MBC of Mentha longifolia essence.   Discussion & conclusions: The results suggest that Mentha longifolia essence can be used as a source of cheap and accessible replacing chemical drugs to treat some bacterial infections.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Antibacterial, Mentha longifolia, Hospital infections

نویسندگان مقاله یاسر نوظهور | yaser nozohor
dept of veterinary medicine, tabriz branch, islamic azad university, tabriz, iran
گروه دام پزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی تبریز (Islamic azad university of tabriz)

محمد حسن رسولی فرد | mohammad hasan rasolifard
dept of food and aquaculture hygiene, tabriz branch, islamic azad university, tabriz, iran
گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیان، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی تبریز (Islamic azad university of tabriz)

ناهیده قهرمانی گرمی | nahideh ghahremanigermi
dept of nursing, ardabil branch, islamic azad university, ardebil, iran
گروه پرستاری ، واحد اربیل ، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل (Islamic azad university of ardabil)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3276-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده باکتری شناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات