مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۵، صفحات ۱۶۱-۱۶۹

عنوان فارسی بررسی عوامل مؤثر بر جذب درآمدهای اختصاصی علوم پزشکی از دیدگاه مدیران (مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام)
چکیده فارسی مقاله مقدمه: تأمین بهداشت و درمان یکی از نیاز های اساسی هر جامعه است که بخش عمده ای از منابع مالی دولت را به خود اختصاص می‌ دهد. عدم کفایت منابع اختصاص ‌یافته به بخش درمان، شکاف چشم گیری بین رشد منابع قابل ‌دسترس و منابع مورد نیاز وجود دارد. این مسئله ایجاد منابع از طریق استفاده از درآمد های اختصاصی را ضرورت ساخته است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر جذب درآمد های اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام می ‌باشد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر روش انجام تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش کلیه بیمارستان‌ های تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام بعلاوه ستاد دانشگاه علوم پزشکی در سال 1393 است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی، برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه محقق ساخته که برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ (93/0) استفاده شده است. داده ‌های این مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون ‌های کلموگروف اسمیرنوف k-s و T استیودنت تجزیه و تحلیل شدند. یافته ‌های پژوهش: نتایج تحقیق حاکی از آن است که استفاده از نرم‌ افزار پیشرفته HIS، عامل نیروی انسانی متخصص و ثبت دقیق و صحیح اقدامات درمانی انجام‌ شده در صورت حساب ‌های بیمارستان در وصول درآمد های اختصاصی تأثیر معنا داری دارد و اصلاح و بهبود فرآیند ها و اقدامات جدی برای وصول مطالبات و حذف سیستم ‌های دستی وصول درآمد (صندوق) در وصول درآمد های اختصاصی تأثیر معنا داری ندارد. بحث و نتیجه گیری: طبق یافته ‌های این پژوهش، علوم پزشکی استان ایلام در صورت استفاده از نرم ‌افزار پیشرفته HIS و وجود عامل نیروی انسانی متخصص می‌تواند با ثبت دقیق و صحیح اقدامات درمانی انجام‌ شده در صورت حساب‌ های بیمارستان میزان وصولی درآمد های اختصاصی خود را افزایش دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigation of Factors Affecting the Uptake of Dedicated Revenues of Medical Sciences from the Perspective of the Managers (Case Study: Ilam University of Medical Sciences)
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: providing health care is one of the basic needs of every community for which major part of the Government's financial resources is allocated. Inadequate resources allocated to treatment part have created a significant gap between the available resources and needed resources. This issue has made it a necessity to create   resources through the use of proprietary revenues. In this context, the present study sought to identify factors affecting the uptake of dedicated revenues in Ilam University of medical sciences.   Materials & methods: the present research in terms of its objectives is functional in nature, and in terms of the method is descriptive and analytical. Research population is all the hospitals under the supervision of Medical University of Ilam and also its headquarters in 2014. For the sampling, relative stratified sampling methods and for data collection a researcher-made   questionnaire is used. To evaluate the reliability, the coefficient of Cronbach's alpha was used which was 0.93. The data was analyzed using SPSS software version 19.    Findings: the results suggest that the use of HIS as an advanced software, specialist staff, and detailed and accurate recording of therapeutic measures conducted in the hospital bills on the receipt of dedicated revenues has a significant impact on revenues while improving the processes and procedures for collection of receivables and remove the manual system of the receipt income (the Fund) not has not a significant impact on revenues.    Discussion & conclusions: according to the findings of this research, Ilam University of medical sciences can increase its revenues by using HIS as advanced software and also by specialist staff for the detailed and accurate recording of therapeutic measures conducted in the hospital bills.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله رحمت اله محمدی پور | rahmatolah mohamadipoor
dept of accounting, ilamn branch, islamic azad university of ilam, ilam, iran
گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی ایلام (Islamic azad university of ilam)

شاهرخ فولادوند | shahrokh fouladvand
dept of accounting, ilamn branch, islamic azad university of ilam, ilam, iran
گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی ایلام (Islamic azad university of ilam)

فرشاد سبزعلی | farshad sabzali
dept of accounting, faculty of literature and humanities, ilam university, ilam, iran
گروه حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ایلام (Ilam university)

سمیره قلعه دره | samireh ghale dare
dept of financial management, ilamn branch, islamic azad university of ilam, ilam, iran
گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی ایلام (Islamic azad university of ilam)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2416-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده اقتصاد
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات