مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۵، صفحات ۱۷۰-۱۷۹

عنوان فارسی بررسی رابطه سبک های دلبستگی با خشم در دانش آموزان دختر : نقش میانجی خود کنترلی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سبک ­های دلبستگی به عنوان مکانیزم تنظیم عواطف می­ تواند تعیین کننده­ی الگو های خشم در دوران کودکی و بزرگسالی باشد، زیرا الگو های دلبستگی در دوران بزرگسالی نیز باقی می­ماند. عدم مهار خشم، سبب انواع مشکلات جسمی و روانی شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سبک های دلبستگی با خشم در دانش آموزان دختر می باشد. مواد و روش­ها: این پژوهش یک مطالعه همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش ­آموزان دختر متوسطه دوم شهر ایلام بود. با استفاده از نمونه­ گیری خوشه ­ای 235 نفر دانش­آموز دختر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسش نامه ­های سبک­های دلبستگی (RAAS)، پرسش نامه خود کنترلی تانجنی و مقیاس خشم (STAXI-2) استفاده شد. برای ارزیابی مدل پیشنهادی از روش مدل معادلات ساختاری و برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از نرم افزار ایموس استفاده شد. یافته ­های پژوهش: نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که بین سبک­ های دلبستگی و خودکنترلی و خشم 001/0P< رابطه معنی­داری وجود دارد. بین خود کنترلی و خشم رابطه­ مثبت معنی ­داری 001/0P< وجود دارد و خودکنترلی در رابطه بین سبک دلبستگی اضطرابی و وابسته با خشم نقش میانجی دارد) 005/0P<). بحث و نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر و روشن شدن روابط و نقش پیش ­بین متغیر های سبک ­های دلبستگی و خود کنترلی در هیجان خشم دانش ­آموزان، پیشنهاد می ­شود برنامه­ های آموزشی ویژه ­ای در اختیار متخصصان فعال در حوزه­ ی آموزش و پرورش و هم چنین خانواده قرار گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سبک‌ های دلبستگی، خود کنترلی، خشم، دانش آموزان دختر

عنوان انگلیسی A Mediator Role of Self-Control in Relation of the Attachment Styles and Angry in High School Female Students of Ilam
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Attachment Styles as mechanisms to regulate emotions can determine anger patterns in childhood and adolescence   because adult attachment patterns also remain. Lack of Anger self-control not only would lead to interpersonal problems but also can cause a variety of physical and psychological problems.   Materials & methods: The present research has been done to study the mediator role of self-control in relation with Attachment Styles and anger. The research is a kind of correlative studies which is considered as structural equations. The statistical population of the research consisted of all secondary school students in the city of Ilam. 235 girl students were selected as the sample with cluster sampling.  The research instruments include adult styles of interest (RAAS),  Tangeny self-control (2004), and Anger Scale (STAXI-2). Structural equation modeling was used to assess the proposed model.   Findings: The results demonstrate that there is a significant relationship among Attachment Styles of self-control and anger P< 0/01. Also there is a significant positive relationship between self-control and student's anger P< 0/01, and self-control in relation with the Dependent and Anxious Styles with anger has the role of mediator P< 0/05.   Discussion & conclusions: Conclusively, having an eye on the results of the research and clarifying the relationships and the role of the Attachment Styles and self-control to predict student anger, it is suggested that special training programs be available to professionals in the field of education and the family
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Attachment styles, Self-control, Anger, Students

نویسندگان مقاله رویا هاشمی | roya hashemi
dept of education ilam city,ilam, iran
اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ایلام، ایلام، ایران

جهانشاه محمد زاده | jahansha mohammadzade
dept of education ilam city,ilam, iran
گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی ایلام (Islamic azad university of ilam)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2980-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده روانشناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات