مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۵، صفحات ۱۸۰-۱۹۰

عنوان فارسی مقایسه اثر دو نوع استرس دوران بارداری روی میزان کورتیکو سترون خون و گیرنده های تحریکی مغز
چکیده فارسی مقاله مقدمه: استرس مادران در دوران بار داری می ­تواند یک فاکتور بالقوه در ایجاد برخی از بیماری ­ها نورو لوژیک باشد. مسیر بیو شیمیایی در پاسخ به استرس ها ترشح فاکتور آزاد کننده کورتیکو تروپین CRF از هسته پارا ونتریکولار است که منجر به تحریک ترشحACTH  و نهایتا  افزایش گلوکو کورتیکوئید های پلاسما می ­شوند. افزایش سطح  کورتیکو سترون خون CBL در نوزادان موش های صحرایی نشان ­دهنده القا استرس دوران بار داری به آن ها است و  می تواند نسل بعدی را مستعد ابتلا به بیماری­ های نورو لوژیک هم چون صرع و اختلال یاد گیری کند. در این مطالعه سعی شد اثر دو نوع استرس  شکارچی و بی حرکتی روی CBL و گیرنده مغزی NMDA موش صحرایی بررسی شود. مواد و روش ها : در این آزمایش تعداد 96 موش ماده (نژاد ویستار) انتخاب و پس از آمیزش، موش های بار دار تحت اثر دو نوع استرس بی حرکتی و شکارچی در طی هفته آخر بار داری قرار گرفتند. بعد از زایمان، CBL  و گیرنده های NMDA در مغز نوزادان مورد بررسی قرارگرفت . یافته های پژوهش: CBL  در موش های صحرایی استرس دیده  در تمام روز های آزمایش به خصوص در جنس نر بالا تر بود. در روز دوم در نوزادان نر گروه های استرس گیرنده های NMDA  بالا  تری نسبت به کنترل داشتند. همه نوزادان گروه استرس بی حرکتی در روز ششم سطح بالا  تری از گیرنده های NMDA  نسبت به کنترل داشتند. در روز پانزدهم همه نوزادان گیرنده های گلوتامات سطح بالا تری در گروه کنترل شکارچی نسبت به بی حرکتی و بی حرکتی سطح بالا تری نسبت به کنترل داشتند. بحث و نتیجه گیری : استرس اثرات موثری روی نسل بعدی و مستعد کردن آن ها در  ابتلا به بیمار های نورو لوژیک دارد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Comparing the Effects of Prenatal Stress on Corticosterone Levels in Blood and Brain Excitatory Receptors
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: The mother's stress during pregnancy can be a potential factor in the development of some neurological diseases in offspring.  Biochemical pathway in response to stress is   the secretion of corticotrophin releasing factor CRF from the paraventricular nucleus, which stimulates the secretion of ACTH and ultimately increases plasma glucocorticoids content. Increasing of CBL in rat offsprings is indicative of the induction of prenatal stress and can prone next generation to diseases such as epilepsy and learning disorders. In this study we tried to understand the effects of two types of stress (restraint and predatory) on CBL and brains NMDA receptors in rats.    Materials & methods: 96 female rats (Wistar) were selected and after mating, pregnant rats were exposed to two kinds of prenatal stress (restraint and predator stress) during the last week of gestation. After parturition, CBL and NMDA receptors in the brains of newborns were studied.   Findings: CBL especially in the male pups were higher. In second day after birth, male pups in stress groups had more NMDA receptors than control group. All pups in restraint stress group had more NMDA receptors than control group in sixth day after birth. In 15th day after birth all pups in Predator stress group express had more NMDA receptors than restraint group which in turn had more of these receptors than control group.   Discussion & conclusions: stress is an effective impact on the next generation which is capable to lead to neurological diseases in the future
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله الهام توسلی | elham tavassoli
dept of veterinary medicine, islamic azad university, science and research branch, tehran, iran
گروه دام پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات (Islamic azad university science and research branch)

مسعود تشفام | masood teshfam
dept of veterinary medicine, islamic azad university, science and research branch, tehran, iran
گروه دام پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات (Islamic azad university science and research branch)

احسان صبوری | ehsan saboory
neurophysiology research center, urmia university of medical sciences, urmia, iran
مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی ,دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (Urmia university of medical sciences)

یوسف رسمی | yusef rasmi
dept of biochemistry, faculty of medicine, urmia university of medical sciences, urmia, iran
گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (Urmia university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3164-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده فیزیولوژی جانوری
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات