فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1393، جلد ۲۲، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی سبک زندگی زنان همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی غرب شهر اهواز 1395/8/25 - Get XML Data ۱۳۷ بار
۲ اعتباریابی پرسش نامه کیفیت زندگی کودکان((PedsQL در شهر کاشان 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۸ بار
۳ بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر Cut-offسامانه تشخیص سریع مورفین بر پایه روشLateral Flow Assay (LFA) 1395/8/25 - Get XML Data ۱۵۲ بار
۴ مقایسه باورهای غیرمنطقی و شادکامی در دانش آموزان تیزهوش با عادی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۴۴ بار
۵ بررسی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی بارداری در نوجوانان(یک مقاله مروری) 1395/8/25 - Get XML Data ۱۷۰ بار
۶ فراوانی جهش های ژن GJB۲ در ناشنوایان مراجعه کننده به مراکز بهزیستی شهر ایلام: فقدان جهش ۳۵delG 1395/8/25 - Get XML Data ۱۴۲ بار
۷ مقایسه سه روش رنگ آمیزی کوماسی بلو R۲۵۰، کلوئیدال کوماسی بلو و نقره آبی در ظاهر سازی پروتئین های مغز موش جدا شده توسط الکتروفورز دو بعدی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۹۰ بار
۸ بررسی میزان آگاهی مردم شهر کاشان نسبت به منابع، اثرات و روش های کنترل آلودگی هوا 1395/8/25 - Get XML Data ۱۷۹ بار
۹ ارتباط آمادگی جسمانی و سلامت عمومی دانشجویان دختر دانشگاه ایلام 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱۸ بار
۱۰ مقایسه اثر مهاری عصاره های مختلف گیاه تشنه داری بر باکتری های استافیلوکوک اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا و هلیکوباکترپیلوری در شرایط in vitro 1395/8/25 - Get XML Data ۱۵۲ بار
۱۱ بررسی عوامل روانشناختی مرتبط با احساس درماندگی در زنان نابارور 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۶ بار
۱۲ بررسی مقایسه ای فرآیند آماده سازی مقاطع بافت شناسی با استفاده از مایکروویو و روش معمول 1395/8/25 - Get XML Data ۱۳۴ بار
۱۳ بررسی ارتباط بین PM۱۰ و شمارش بشقابی میکروارگانیسم های هترتروف موجود در هوا و ریزگردها در شهرستان سسنندج در سال ۹۱ 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۹ بار
۱۴ بررسی آگاهی دانش آموزان راهنمایی مدارس خمین شهر در زمینه بهداشت مواد غذایی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱۸ بار
۱۵ مقایسه کارکردهای اجرایی بیماران دیابت نوع دو با افراد بهنجار 1395/8/25 - Get XML Data ۱۴۰ بار
۱۶ بررسی مقایسه بعد خانوار در بین زنان شاغل و خانه دار 1395/8/25 - Get XML Data ۱۴۸ بار
۱۷ طراحی روایی و پایایی ابزار پیشگیری از پوکی استخوان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در زنان 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱۷ بار
۱۸ بررسی عوامل انگیزشی و علل عدم مشارکت در انجام آزمون های غربالگری سرطان های پستان و دهانه رحم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان 1395/8/25 - Get XML Data ۱۳۴ بار
۱۹ رابطه‌ی بین تیپ شخصیتی با میزان اعتماد به نفس در بین دانشجویان دختر خوابگاه زینب دانشگاه لرستان 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۷ بار
۲۰ برآورد خطای پیش بینی برای زمان بقاء و کاربرد آن در تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه