فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1392، جلد ۲۱، شماره ۷
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در استان ایلام طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۴ 1395/8/25 - Get XML Data ۱۴۶ بار
۲ رابطه بین باورهای فراشناختی، خودکارآمدی، خوشبینی با اضطراب امتحان دانشجویان علوم پزشکی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۴۶ بار
۳ بررسی کیفیت آب شرب مصرفی در اتوبوس های برون شهری یزد در نیمه دوم سال ۱۳۸۹ 1395/8/25 - Get XML Data ۱۴۰ بار
۴ اثر حلال ،پراکسید هیدروژن و دی اکسید تیتانیوم برتجزیه روغن های پلی کلرینه بی فنیل بابهره گیری ازامواج میکروویو به منظور کاهش مواجهه شغلی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۰ بار
۵ اثرات سیتوتوکسیک داروی ۵-فلورواوراسیل بر پروماستیگوتهای لیشمانیا ماژور والقائ آپوپتوز در انگل 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۴ بار
۶ اثر بخشی یک دوره تمرینات کاوتورن و کوکسی بر کیفیت زندگی، تعادل و خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱۳ بار
۷ مقایسه درماندگی روانشناختی مادران دارای نوزادان با وزن کم با مادران دارای نوزادان با وزن مطلوب 1395/8/25 - Get XML Data ۱۴۱ بار
۸ بررسی اثر رالوکسیفن بر هورمونهای محور هیپوفیز _ تخمدان در موشهای صحرایی ماده بالغ 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰۹ بار
۹ بررسی ارتباط الگوی غذایی سالم و سندرم متابولیک 1395/8/25 - Get XML Data ۱۵۳ بار
۱۰ مروری بر وضعیت آلودگی گال در ایران و عوامل مرتبط با آن 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۴ بار
۱۱ ارزیابی دو روش ایمنوفلئورسانس غیرمستقیم (IFA) و ELISA در تشخیص سندرم لارو مهاجر احشائی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰۷ بار
۱۲ بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهرستان اندیمشک ۱۳۸۹-۱۳۸۴ 1395/8/25 - Get XML Data ۱۶۱ بار
۱۳ بررسی بیان پروتئین ماتریکس‌متالو‌پروتئیناز-۲ در فیبروز ریوی القا شده بوسیله‌ی بلئومایسین در موش‌‍ آزمایشگاهی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱۰ بار
۱۴ مقایسه استفاده از درمان ترکیبی rTMSفرکانس پایین و توانبخشی با درمان توانبخشی به تنهایی بر سفتی مفصلی دست مبتلای بیماران سکته مغزی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۶ بار
۱۵ تولید نانوذرات مگنتیت تثبیت شده با تفاله چای و بررسی کارایی آن در حذف کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۳۸ بار
۱۶ بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر تغییر رفتار بهداشت دهان ودندان دانش آموزان 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰۸ بار
۱۷ جداسازی و ارزیابی میکروارگانیسم های مقاوم به سلنیت از پساب های صنعتی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۳۶ بار
۱۸ بکارگیری بیومس فعال و غیر فعال قارچ ساکارومیسس کارلزبرژنزیس جهت جذب زیستی سرب 1395/8/25 - Get XML Data ۱۴۹ بار
۱۹ باورهای فراشناختی و انواع خشونت خانگی در زنان قربانی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۵۳ بار
۲۰ تحلیل هزینه های درمان بیماران ام اس در ایران 1395/8/25 - Get XML Data ۱۳۶ بار
۲۱ بررسی رابطه صفات طیف اوتیسم و افسردگی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی ایلام 1395/8/25 - Get XML Data ۱۵۲ بار
۲۲ مطالعه ساختار و پایداری آلبومین سرم انسانی در حضور DTAB 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۱ بار
۲۳ کاربرد پروتئومیکس در شناسایی بیوماکرهای بیماری های گلومرولی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۵۲ بار
۲۴ تحلیل فضایی آلودگی هوای شهر تهران با استفاده از مدل‌‌ های اتولجستیک، اتولجستیک مرکزی شده و روش کریگینگ نشانگر 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲۸ بار
۲۵ رابطه مؤلفه های سرمایه انسانی و مؤلفه های سازمان یادگیرنده در اعضاء هیئت علمی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) تهران در سال ۱۳۹۰ 1395/8/25 - Get XML Data ۱۴۶ بار
۲۶ بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت و معماری در مورد اکستازی و عوارض ناشی از مصرف آن 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱۸ بار
۲۷ شخصیت مدیران و سبک رهبری آنان: کاربرد مدل ۵ عاملی شخصیت 1395/8/25 - Get XML Data ۸۵ بار
۲۸ طراحی و روان سنجی مقیاس مدافعه پرستاری 1395/8/25 - Get XML Data ۸۸ بار
۲۹ کارسینوژنز: نقش ویروس ‌ها در پاتوژنز سرطان ‌های انسانی 1395/8/25 - Get XML Data ۸۶ بار
۳۰ بررسی و مقایسه میزان ایمنی ‌زایی پروتئین های نوترکیب زیر واحدهای اتصالی نوروتوکسین تتانی و توکسین حساس به حرارت اشریشیاکلی و ارتباط آن با خاطره ایمنی 1395/8/25 - Get XML Data ۹۲ بار
۳۱ بررسی اثر گلوکز بر ساختار آلبومین سرم انسانی 1395/8/25 - Get XML Data ۸۳ بار
۳۲ بررسی عوامل باکتریال عفونت های ادراری و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در بالغین بستری و مراجعه کننده به بیمارستان فرشچیان شهر همدان 1395/8/25 - Get XML Data ۹۶ بار
۳۳ بیومارکرهای تشخیصی در بیماری مالتیپل اسکلروزیس 1395/8/25 - Get XML Data ۱۳۱ بار
۳۴ بررسی اثر ضد دردی عصاره الکلی کاپیتول های گیاه بابونه (Matricaria chamomilla L.) در موش های کوچک نر بالغ آزمایشگاهی 1395/8/25 - Get XML Data ۹۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه