فهرست مقالات


مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1385، جلد ۱۴، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تعیین حساسیت ضد میکروبی و تشخیص ژنهـای مقاومت به ونکومایسیـن در انتروکوک های 1395/8/25 1396/8/6 Get XML Data ۷۴ بار
۲ بررسی فراوانی و علل بروز تب در بیماران بستری شده با تب و نوتروپنی در طول یک دهه در 1395/8/25 1396/8/6 Get XML Data ۶۸ بار
۳ علت عدم نیاز به یونMg۲+ در آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدرولاز غشایی نسبت به فرم سیتوزولی آن در 1395/8/25 1396/8/6 Get XML Data ۶۴ بار
۴ بررسی وجود ژن cagA درسویه های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیمـاران مبتلا به NUD، زخم های پپتیک و سرطان با روش PCR 1395/8/25 1396/8/6 Get XML Data ۶۵ بار
۵ بررسی میزان مقاومت دارویی سویه های اسینتوباکتر بومانی و سایر گونه هـای اسینتوباکتـر 1395/8/25 1396/8/6 Get XML Data ۱۰۲ بار
۶ بررسی مقایسه ای اثرات درمانی حشره کش تمفوس و گاما بنزن هگزاکلراید علیه آلودگی به شپش سر 1395/8/25 1396/8/6 Get XML Data ۹۳ بار
۷ بررسی اپیدمیولوژی بیماران بستری با تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان 1395/8/25 1396/8/6 Get XML Data ۶۴ بار
۸ بررسی عفونتهای انگلی و قارچی در بیماران روانی مزمن بیمارستان سینای همدان در سال ۸۲-۸۱ 1395/8/25 1396/8/6 Get XML Data ۷۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه