فهرست مقالات


مجله ایرانی پرستاری سالمندان، 1394، جلد ۲، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی ارتباط بین سلامت معنوی با شادکامی و رضایت شغلی مراقبین سالمندان در مراکز سالمندی 1395/9/29 - Get XML Data ۱۱۷ بار
۲ رابطه بین فعالیت های بدنی، عمل به باورهای دینی و شادکامی در زنان سالمند 1395/9/29 - Get XML Data ۱۱۵ بار
۳ کیفیت خواب و برخی عوامل فردی مرتبط در سالمندان مقیم سراهای سالمندی 1395/9/29 - Get XML Data ۱۰۱ بار
۴ تاثیر ۱۰ هفته تمرینات ترکیبی ( هوازی – مقاومتی ) بر کیفیت زندگی زنان یائسه غیر ورزشکار 1395/9/29 - Get XML Data ۱۱۱ بار
۵ بررسی عوامل موثر بر رفتارهای تغذیه ای سالمندان شهر سنندج با استفاده از مدل بزنف 1395/9/29 - Get XML Data ۱۵۷ بار
۶ پیش بینی ادراک طردشدگی براساس طرحواره های ناسازگاری اولیه در سالمندان فعال و غیرفعال 1395/9/29 - Get XML Data ۱۱۰ بار
۷ بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی سالمندان تحت درمان با همودیالیز و سالمندان سالم 1395/9/29 - Get XML Data ۱۳۱ بار
۸ شیوع اختلالات روانی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان 1395/9/29 - Get XML Data ۱۰۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه