فهرست مقالات


مجله ایرانی پرستاری سالمندان، 1394، جلد ۱، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزیابی مصرف انرژی معادل متابولیک بر اساس الگوی فعالیت جسمانی هفتگی سالمندان 1395/9/29 - Get XML Data ۱۲۹ بار
۲ رابطه حمایت اجتماعی و شوخ طبعی با امید به زندگی در سالمندان شهر یزد 1395/9/29 - Get XML Data ۱۱۹ بار
۳ تعیین اعتبار و پایایی شاخص راه رفتن پویا در زنان سالمند 1395/9/29 - Get XML Data ۱۲۱ بار
۴ بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی شهر زنجان 1395/9/29 - Get XML Data ۱۲۱ بار
۵ اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر اضطراب مرگ در سالمندان مرد سوگوار 1395/9/29 - Get XML Data ۱۳۵ بار
۶ بررسی خود ارزیابی سلامت میان سالمندان ساکن شهر یاسوج در سال ۱۳۹۴ 1395/9/29 - Get XML Data ۱۱۴ بار
۷ اثربخشی هوش معنوی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی سالمندان ساکن آسایشگاه در بندرعباس 1395/9/29 - Get XML Data ۱۳۳ بار
۸ بررسی سلامت اجتماعی سالمندان و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی شهر آذرشهر) 1395/9/29 - Get XML Data ۱۲۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه