فهرست مقالات


مجله ایرانی پرستاری سالمندان، 1395، جلد ۳، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی خودارزیابی سلامت مردان سالمند شهرهای شیراز و یاسوج 1396/3/8 - Get XML Data ۱۶۲ بار
۲ تغییرات پروفایل لیپیدی مردان سالمند در پاسخ به تمرین هوازی و بی تمرینی 1396/3/8 - Get XML Data ۱۸۲ بار
۳ نقش منبع کنترل، معنای زندگی و روابط زناشویی در پیش‌بینی کیفیت زندگی بازنشستگان 1396/3/8 - Get XML Data ۱۶۷ بار
۴ بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و افسردگی با نقش میانجی احساس تنهایی در بین سالمندان 1396/3/8 - Get XML Data ۱۶۳ بار
۵ بررسی تحریف‌های شناختی و کیفیت زندگی با وضعیت تاهل در زنان سالمند 1396/3/8 - Get XML Data ۲۰۴ بار
۶ اثربخشی گروهی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش احساس تنهایی در سالمندان با سندرم آشیانه خالی 1396/3/8 - Get XML Data ۱۸۶ بار
۷ اثربخشی آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی سالمندان بازنشسته 1396/3/8 - Get XML Data ۱۷۵ بار
۸ ارتباط تجربیات معنوی روزانه با شادکامی و رضایت از زندگی سالمندان شهر اصفهان در سال ۱۳۹۳ 1396/4/1 - Get XML Data ۲۲۸ بار
۹ بررسی خودارزیابی سلامت مردان سالمند شهرهای شیراز و یاسوج 1396/11/21 - Get XML Data ۲۰۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه