فهرست مقالات


Journal of Basic Research in Medical Sciences، 1397، جلد ۵، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Ureteral stone extraction under direct ureteroscopic vision: An alternative for routine ureteral stone management 1397/6/17 - Get XML Data ۱۲۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه