مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی رابطه‌ی حمایت اجتماعی با خودکارآمدی در سالمندان آسایشگاه‌های شهر تهران
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: حمایت اجتماعی و خودکارآمدی از متغیرهای با اهمیت دوران سالمندی هستند که نقش تعیین­کننده در ارتقاء سلامت سالمندان دارند. با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمندان در ایران و جهان، توجه به مقوله­های مرتبط با سلامت سالمندان شایان توجه جدی است. هدف از نگارش این مقاله تعیین رابطه­ی حمایت اجتماعی با خودکارآمدی سالمندان آسایشگاه­های شهر تهران در سال 1394 و نقش حمایت اجتماعی در پیش­بینی خودکارآمدی سالمندان بود. مواد و روش ­ها: در این مطالعه­ی توصیفی- تحلیلی که به روش مقطعی انجام پذیرفت، جامعه­ی پژوهش شامل کلیه­ی سالمندان مقیم آسایشگاه­های شهر تهران در سال 1394 بود. نمونه­ی این پژوهش 217 نفر محاسبه شد. روش نمونه­گیری تصادفی ساده بود. برای گرد­آوری داده­ها از پرسشنامه­ی دموگرافیک، پرسشنامه­ی حمایت اجتماعی وکس و مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSE-10) استفاده شد. پس از تکمیل پرسشنامه­ها و گرد­آوری آنها، داده­ها توسط نرم­افزار SPSS شدند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ­ها: در این پژوهش 217 سالمند 60 تا 95 ساله (144 زن و 73 مرد) حضور داشتند. یافته­های پژوهش نشان داد که میانگین حمایت اجتماعی و خودکارآمدی سالمندان مقیم آسایشگاه­های سالمندی شهر تهران به ترتیب 75/9±23/32 و 00/4±68/17 بود. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که حمایت اجتماعی با خودکارآمدی سالمندان مقیم آسایشگاه­های شهر تهران رابطه­ی مثبت و معنادار دارد (008/0=p) و بیش از 4 درصد واریانس خودکارآمدی توسط حمایت اجتماعی تبیین می­شود.  نتیجه ­گیری: بر اساس یافته­های مطالعه وضعیت حمایت اجتماعی در سالمندان مقیم آسایشگاه­های شهر تهران در حد متوسط و خودکارآمدی آنان پایین بود. لذا به دست اندرکاران و مسئولان ذیربط پیشنهاد می­شود برای افزایش خودکارآمدی سالمندان مقیم آسایشگاه­های شهر تهران توجه ویژه­ای به مقوله­­ی حمایت اجتماعی و راهکارهای ارتقای آن داشته باشند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله حمایت اجتماعی، خودکارآمدی، سالمندی، آسایشگاه سالمندی، تهران

عنوان انگلیسی The Relationship between Social Support and Self-Efficacy among Older Adults Residing in Nursing Homes in Tehran
چکیده انگلیسی مقاله Objective: The main purpose of this study was to determine the relationship between social support and self-efficacy among older adults residing in nursing homes in Tehran at 2015. Materials & Methods: In this descriptive-analytic study conducted in a cross-sectional design, 217 older adults residing in nursing homes of Tehran at 2015 participated. Simple random sampling method was used to select the participants. Three tools including Social Support Appraisals Scale (SS-A), General Self-Efficacy Scale (GSE-10) and a Demographic Questionnaire were utilized to measure the variables. Collected data were entered into SPSS and analyzed through descriptive indexes and analytic tests including Kolmogorov–Smirnov test, Pearson correlation test, variance analysis and regression. Results: Descriptive findings showed that the mean of social support and self-efficacy were 32.23±9.75 and 17.68±4.00, respectively. Moreover, social support had a significant relationship with self-efficacy (p=0/008) and social support could predict 4% of self-efficacy. Conclusion: According to the results, older residents of nursing homes in Tehran had medium social support and low self-efficacy. Regarding the significant relationship between social support and self-efficacy, it could be suggested that by improving social support of the elderly we may be witnessed increasing of their self-efficacy.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Social Support, Self-Efficacy, Elderly, Nursing Home, Tehran

نویسندگان مقاله حمیدرضا اشراقی | Hamidreza Eshraqi
University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سید حبیب اله کواری | Seyyed Habibollah Kavari
University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مهشید فروغان | Mahshid Foroughan
University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

محمد علی حسینی | Mohammad Ali Hosseini
University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

وحید بختیاری | Vahid Bakhtyari
University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-185-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات