مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی نگرش و میزان حساسیت اخلاقی پرستاران نسبت به بیماران سالمند در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز –۱۳۹۶
چکیده فارسی مقاله چکیده: مقدمه و هدف:کیفیت ارائه مراقبت از فرد سالمند تحت تاثیر عوامل زیادی قرار می گیرد که یکی از این عوامل نگرش و حساسیت اخلاقی پرستاران نسبت به سالمندان است. این مطالعه با هدف بررسی نگرش و میزان حساسیت اخلاقی پرستاران نسبت به بیماران سالمند انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی - مقطعی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را پرستاران شاغل در دو بیمارستان نمازی و شهید فقیهی شهر شیراز تشکیل دادند که تعداد 361  نفر از طریق روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند و به پرسشنامه های نگرش به سالمندان کوگان و پرسشنامه حساسیت اخلاقی پرستاران لوتزن پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چندمتغیره، آزمون تعقیبی شفه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد نگرش و میزان حساسیت اخلاقی پرستاران نسبت به بیماران سالمند در سطح متوسط بود. همچنین رابطه خطی مستقیم ضعیفی بین حساسیت اخلاقی پرستاران و نگرش آنان نسبت به سالمندان وجود داشت  (P = 0/002   و r = 0/159  ). نتیجه گیری: چون پرستاران در امر مراقبت از بیماران سالمند با موقعیت های جدی اخلاقی برخورد می کنند، لازم است نسبت به مسائل اخلاقی و نگرش مثبت مربوط به مراقبت از سالمندان آشنا باشند تا نسبت به حقوق بیماران سالمند در اتخاذ تصمیمات احترام گذاشته و استقلال آنها را حفظ کنند.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگرش، حساسیت اخلاقی، بیماران سالمند

عنوان انگلیسی The attitude and the level of ethical sensitivity of nurses towards elder patients in selected hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences
چکیده انگلیسی مقاله   Abstract Introduction and purpose: The quality of care provided for elder person is affected by many factors, one of which is the attitude and ethical sensitivity of nurses towards elder people. The aim of this study was to evaluate the attitude and ethical sensitivity of nurses towards elder patients.   Materials and Methods: This research is descriptive-cross sectional. The study sample included nurses working in two hospitals, Nemazi and Shahid Faghihi of Shiraz. A total of 361 nurses were selected through easy sampling method. Cogan elderly attitude questionnaires and Lutezin ethical sensitivity questionnaire responded. For data analysis, multivariate analysis of variance, Scheffe post hoc test, Pearson correlation and linear regression was used.   Findings: The results showed that the attitude and the level of ethical sensitivity of nurses toward elder patients was in moderate level. There was also week direct linear relationship between nurses' ethical sensitivity and their attitude towards elder patients (P = 0.002 and r = .159).   Conclusion: since nurses are in a position to deal with elder patients with serious ethical issues, they need to be familiar with ethical issues and positive attitudes regarding care for the elderly, in order to respect to the rights of elder patients in making decisions and to maintain their independence.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله attitude, ethical sensitivity, elder patients

نویسندگان مقاله محمد مقامی | Mohamad Maghami
Shiraz University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شهرزاد یکتاطلب | Shahrzad Yektatalab
Shiraz University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کاملیا ترابی زاده | Camellia Torabizadeh
Shiraz University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی شیراز


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-324-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات