مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی فراونی نقص شناختی، افت عملکردی و عوامل مرتبط با آن در زنان و مردان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: در مطالعه حاضر، بررسی فراونی نقص شناختی، افت عملکردی و عوامل مرتبط با آن در سنین 70 تا 78 سال مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی با شرکت 30 مرد و 30 زن در سنین 70 تا 78 سال شهرستان همدان که سابقه بیماری مزمن داشتند ، وضعیت شناختی و عملکرد روزانه آنها با استفاده از پرسشنامه 16 آیتمی وضعیت شناختی و پرسشنامه شاخص تعدیل شده بارتل مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از جداول دو بعدی و آزمون‌های آماری مجذور کای و مدل رگرسیون لجستیک در نرم افزار spss  نسخه 20 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها:  داده ها با استفاده از رکرسیون لجستیک چندگانه نشان داد که رابطه معنی داری بین وضعیت شناختی و وضعیت عملکردی افراد سالمند وجود داشت( p< 0/001). همچنین بین سن و نقص شناختی و وضعیت عملکرد ارتباط معنی داری وجود داد و نقص شناختی در زنان به طور معناداری بیشتر از مردان (p< 0/001) دیده شد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد که سالمندان از وضعیت شناختی نامطلوب به درجات متفاوتی رنج می برند که این اختلال با متغیرهای سن، جنس به طور معناداری مرتبط است. با توجه به نتایج، بهبود عملکرد، تحرک و وضعبت شناختی از اهداف اصلی توانبخشی سالمندان بوده و باید وضعیت استقلال در فعالیت های عملکردی و شیوه زندگی سالمندان مورد توجه قرار گیرد. شناخت، عملکرد، نقص شناختی، نقص عملکردی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شناخت، عملکرد، نقص شناختی، نقص عملکردی.

عنوان انگلیسی Frequency of cognitive impairment, functional decline and its related factors in aging women and men
چکیده انگلیسی مقاله Objective: The aim of this study was to evaluate the frequency of cognitive impairment, functional decline and its related factors.   Materials and methods: In a cross-sectional study with 30 males and 30 females aged 70-78 years old in Hamedan with chronic history of disease, their cognitive status and their daily functioning were assessed using a 16-item cognitive status item questionnaire and a Bartlet index-adjusted questionnaire. it placed. Data analysis was performed using two-dimensional tables, Chi-square and logistic regression tests using SPSS version 20 software.   Results: Data using multiple logistic regression showed that there was a significant relationship between cognitive status and functional status of elderly people (p < 0.001). There was also a significant relationship between age, cognitive deficits and performance status, and cognitive impairment was significantly higher in women than in men (p < 0.001).   Conclusion: The present study showed that the elderly suffer from an undesirable cognitive status to varying degrees, which is related to age, gender and gender variables. According to the results, improvement in performance, mobility and cognitive function are among the main goals of the elderly's rehabilitation, and the status of independence in elderly people's livelihood and lifestyle activities should be considered.    
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Cognitive impairment, Functional defect, Aging.

نویسندگان مقاله نرگس زمانی | Narges Zamani
Department of PsychologyTFaculty of Humanities,Hamedan Branch Azad University, Hamedan.Iran
گروه‌روانشناسی، دانشکده علوم‌انسانی دانشگاه آزاد‌اسلامی واحد‌همدان، همدان، ایران

محسن کریمی | Mohsen Karimi
MSc Clinical Psychology, Department of Clinical Psychology, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

امیرحسین جهانگیر | Amirhosein Jahangir
MSc Clinical Psychology, Department of Clinical Psychology, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-260-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات