مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی وضعیت سلامت و نیازهای آموزشی در سالمندان مبتلا به بیماری قلبی - عروقی مراجعه کننده به مرکز سلامت ملک افضلی شهر تبریز در سال ۱۳۹۶
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه و هدف: سالمندی یکی از مراحل حساس زندگی است و فرآیند رو به رشدی است که در آینده ی نزدیک، درصد بالایی از جمعیت جهانی را به خود اختصاص می دهد. با افزایش سن احتمال ابتلا به یک یا چند بیماری مزمن افزایش می یابد و در این میان بیماری های قلبی- عروقی یکی از شایعترین علل مرگ و میر در  سنین سالمندی است و  این درحالی است که با آموزش و غربالگری می توان از این بیماری پیشگیری کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سلامت و نیازهای آموزشی در سالمندان مبتلا به بیماری قلبی- عروقی در شهر تبریز انجام شده است. مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-مقطعی است که بروی 184 نفر از سالمندان انجام شد. نمونه گیری به صورت آسان و در دسترس در مدت دو ماه گردآوری شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته صورت پذیرفت . ابزار مورد مطالعه در اختیار ده نفر از اعضای هئیت علمی و اساتید و متخصصان قلب قرار گرفت و بعد از اعمال نظرات آنان پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت . برای پایایی ابزار از آزمون مجدد r=0.95 استفاده شد و با استفاده از آمار توصیفی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها : شیوع بیماری ها و مشکلات جسمی و روانی افراد مورد مطالعه شامل سابقه پرفشاری خون(4/62%) ، اختلال خواب(5/38%) ، احساس نگرانی و دلشوره(7/58%) ، قلبی- عروقی(33%) ، دیابت (3/30%) ، سابقه بیماری خاص( 9/33%) ، سابقه بستری و جراحی(3/74%)، مشکل گوارشی(3/8%) ، مشکل تنفسی(3/7%) ، مشکل کلیوی (6/4%) و اختلال سیستم عصبی(6/4%) بود. نتیجه گیری: شیوع بیماری  های قلبی- عروقی و پرفشاری خون  در بین سالمندان ، برای سلامت عمومی جامعه نگران کننده می باشد. بنابراین غربالگری و آموزش بهداشت جهت پیشگیری از این بیماری ها در این گروه سنی توصیه می گردد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمندی ، بیماری های قلبی – عروقی ،نیازهای آموزشی

عنوان انگلیسی Evaluation of health status and educational needs in the elderly with cardiovascular disease referring to Malek Afzali Health Center in Tabriz in 1396
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Elderly is one of the most critical stages of life, and it is a growing process that will account for a high percentage of the woild population in the near future. As the age increases, the risk of developing one or more chronic diseases increases, and cardiovascular diseases is one of the most common causes of mortality among the elderly, while it can be prevented by education and screening. The purpose of this study was to investigate the health status and educational needs of the elderly with cardiovascular diseases in Tabriz. Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 184 elderly people. Sampling was easy and available within two months.The instrument was administered to ten faculty members and professors and cardiologists. After applying their comments, the questionnaire was used. For instrument reliability, r = 0.95 test was used and descriptive statistics were used to analyze the data. Findings: The prevalence of illnesses and physical and psychological problems of the subjects included history of hypertension (62.4%), sleep disorders (38.5%), feeling of worry and anxiety (58.7%), cardiovascular (33%), diabetes (30.3%), history of specific disease (33.9%), history of hospitalization and surgery (74.3%), digestive problems (3.8%), respiratory problem (7.3%) , Kidney problems (4.6%)Nervous system disorders (4.6%). Conclusion: The prevalence of cardiovascular diseases and hypertension among the elderly is alarming for the general health of the community. Therefore, screening and health education is recommended to prevent this disease from developing in this age group.      
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Elderly, Cardiovascular Diseases, Educational Needs

نویسندگان مقاله راضیه پریزاد | Razieh Parizad
Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تبریز

محمدحسن صاحبی حق | Mohammad Hassan Sahebihag
Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

زینب قاسمیان | Zeinab Ghasemian
Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
دانشگاه علوم پزشکی تبریز


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-320-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات