مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی نقش وضعیت اجتماعی – اقتصادی بر میزان مشارکت سالمندان در ورزش همگانی
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: هدف تحقیق، بررسی نقش وضعیت اجتماعی- اقتصادی بر میزان مشارکت سالمندان در ورزش ­همگانی بود. مواد و روش­ ها: تحقیق، از نوع توصیفی، همبستگی و به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری را سالمندان مرد و زن شهر اهواز که بر اساس آخرین سرشماری(49.558) نفر بود تشکیل می­داد. نمونه آماری به روش تصادفی 380 نفر انتخاب شد. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه ویژگی­های فردی، پرسشنامه تعدیل شده وضعیت اجتماعی- اقتصادی و مشارکت ورزشی است. روایی پرسشنامه توسط 10 تن از اساتید رشته تربیت بدنی سنجیده شد. پایایی از طریق آلفای کرونباخ 71/0 محاسبه شد. یافته ها: بیشترین میزان فعالیت ­بدنی سالمندان 2-1 ساعت در هفته بود. از بین مولفه ­های وضعیت اجتماعی– اقتصادی (06/0=r  ,  31/0p=)، وضعیت زندگی (21/0r = , 001/0 p =)، وضعیت سلامتی ( 07/0- r=،  20/0=p)، میزان تحصیلات (018/0- r = , 77/0p =)، وضعیت اقتصادی (09/0r=  , 14/0=p)، وضعیت مسکن ( 10/0-r =  ,10/0p =)، وضعیت اشتغال (004/0-r =  ,94/0p =) تنها بین وضعیت زندگی با میزان مشارکت ورزشی سالمندان رابطه یافت شد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد تنها متغیر وضعیت زندگی قابلیت پیش­بینی میزان مشارکت در ورزش­ همگانی را داراست. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق توصیه می شود مسئولین و برنامه ­ریزان با فراهم ساختن زیر ساخت های شهری برای بالا بردن میزان مشارکت شهروندان در فعالیت های ورزشی به ویژه قشر سالمند تمهیداتی را در نظر بگیرند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله وضعیت اجتماعی- اقتصادی، سالمند، ورزش همگانی

عنوان انگلیسی The role of socio‌- economic status on the rate of Elders in sport‌ for‌ all
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpos: The purpose of the study is to examine the role of socio­- economic status elders on the rate of participation in sport for all.                                                                     Materials and Methods: The research methodology is a kind of descriptive, correlational and field research. The population included all male and female elders of Ahwaz; of age based (N=49,555). The sample was chosen randomly (n=380). Data collection tools included individual characteristics inventory, balanced inventory of socio­­­- economic status. Formal and content validity was examined by getting feedback from 10 professors from Physical Education. Reliability coefficient of the inventories calculated based on Coronbach's alpha were respectively 0.71.                                                                                                                            Findings: The results showed that the most physical activities of elders was 1-2 hours per week. That among components of socio- economic status (p=0.31, r=0.06), life status (p=0.001, r=0.018), Health Status (p=0.20, r=-0/07), education (p=0.77, r=0.018), economic status (p=0.14, r =0.09), housing status (p=0.10, r=-0.10), employment status (p=0.94, r=-0.004) the only significant relation was between life status and the elders' sport participation.                         Conclusion: The results of multiple regression showed that life status variable can forecast participation rate in sport for all. Based on the results of the present study, it is recommended that authorities and planners consider measures by providing urban infrastructures to promote citizens' especially elder citizens' participation in sport activities.                                                                                                                                                                                                                  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Socio economic status, Elder, sport for all

نویسندگان مقاله تهمینه حسینی | Tahmine Hoseini
Shahid Chamran University of Ahvaz
دانشگاه شهید چمران اهواز

صدیقه حیدری نژاد | sedighe heydari nejad
Shahid Chamran University of Ahvaz
دانشگاه شهید چمران اهواز

طاهره ازمشا | Tahere Azmsha
Shahid Chamran University of Ahvaz
دانشگاه شهید چمران اهواز


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-273-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات