مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۶، شماره ۵، صفحات ۱-۱۰

عنوان فارسی ارزیابی بافت شناسی اثر میوه کدو تنبل بر لوله های اسپرم ساز در اثر تجویز اتانول در رت
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بنا بر تحقیقات گذشته، کدو تنبل هورمون های جنسی را در جنس نر افزایش می دهد .هدف از این تحقیق بررسی اثرات کدو تنبل بر تغییرات هیستومورفومتریک بیضه در اثر تجویز اتانول در رت های نر نژاد ویستار بوده است. مواد و روش ها: تعداد 20 رت نر نژاد ویستار انتخاب شده و بعد از چک کردن سلامت آن ها، به طور اتفاقی به 4 گروه 5 تایی به قرار زیر تقسیم می شوند: 1-گروه کنترل، 2-گروه آزمایشی 1 که 1 میلی گرم بر گرم اتانول 20 درصد دریافت کردند(داخل صفاقی به مدت یک ماه هر روز)، 3-گروه آزمایشی 2 که 1 میلی گرم بر گرم اتانول 20 درصد دریافت کردند(داخل صفاقی به مدت یک ماه هر روز) و هر روز میوه کدو تنبل به میزان 20 درصد با وعده غذایی دهانی دریافت نمودند، 4-گروه آزمایشی 3 که 1 میلی گرم بر گرم اتانول 20 درصد دریافت کردند(داخل صفاقی به مدت یک ماه هر روز) و هر روز میوه کدو تنبل به میزان 80 درصد با وعده غذایی دهانی دریافت نمودند. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که ضخامت دیواره لوله های اسپرم ساز، وزن بیضه ها، تعداد سلول های اسپرماتوژنیک در گروه آزمایشی 1 کاهش یافتند. به علاوه، همه این پارامترها در گروه آزمایشی 3 نسبت به گروه آزمایشی 1 افزایش یافتند. این کاهش پارامترها در گروه آزمایشی 1 نسبت به گروه کنترل دارای اختلاف معنی دار بود. اما همه پارامترها در گروه آزمایشی 3 بدون اختلاف معنی دار با گروه کنترل و با اختلاف معنی دار با گروه آزمایشی 1 افزایش داشته است. بحث و نتیجه گیری: می توان نتیجه گیری کرد که کدوتنبل با دوز بالا(80 درصد) احتمالاً از کاهش سلول های اسپرماتوژنیک که به دنبال مصرف الکل ایجاد می شوند، جلوگیری می کند. اما دوز پایین کدو تنبل(20 درصد) باعث جلوگیری از اثرات تخریبی الکل نمی شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کدو تنبل، اتانول، هیستومورفومتریک، رت

عنوان انگلیسی Histological Evaluation of the Effect of Cucurbita pepo L. fruit on Seminiferous Tubules induced by Ethanol Administration in Rats
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: According to previous research, Cucurbita pepo L. increases sex hormones in males. The purpose of this study was to survey the effect of Cucurbita pepo on the histomorphometrical changes of testes induced by ethanol administration in male Wistar rats.   Materials & Methods: Twenty male Wistar rats were divided into four groups of five as follows: 1- Control group, 2- Experimental group1 (received 20% ethanol  [1 mg/gr, i.p.] for 30 days), 3- Experimental group2 (received 20% ethanol [1 mg/gr, i.p.] along with Cucurbita pepo as 20% of their meal for 30 days), and 4- Experimental group3 (received 20% ethanol (1 mg/gr, i.p.) along with Cucurbita pepo as 80% of their meal for 30 days).   Findings: Results showed that seminiferous tubule wall thickness, weight of the testes, and the number of spermatogenic cells were decreased in the Experimental group1. However, all these parameters were increased in the Experimental group3 compared to the Experimental group1. These reductions in the Experimental group1 in comparison with the control group were significantly different. However, all these parameters had increased in the Experimental group3 compared to the control group with no significant difference, while they were significantly different from experimental groups 1 and 2.   Discusion & Conclusions: It is concluded that high doses of Cucurbita pepo (80%) may prevent reduced number of spermatogenic cells caused by the consumption of alcohol. However, low doses of Cucurbita pepo (20%) cannot impede the destructive effects of alcohol.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Cucurbita pepo L., Ethanol, Histomorphometric, Rat

نویسندگان مقاله آرش اسفندیاری | Arash Esfandiari
Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran.
گروه علوم پایه، دانشکده دام پزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

حامد قائدی | Hamed Ghaedi
Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran.
گروه علوم پایه، دانشکده دام پزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1677-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-1138801.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آناتومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات