مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۶، شماره ۶، صفحات ۱۰-۲۲

عنوان فارسی بررسی نقش حساسیت فردی در اثرات ناشی از صدای کم فرکانس بر پاسخ های فیزیولوژیک بدن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: صدای فرکانس کم حتی در ترازهای پایین آزار دهنده بوده و پارامترهای فیزیولوژیکی افراد را تحت تاثــیر قرار می دهـــد. برخی از تفاوت های فردی مانند حساسیت به صدا می توانند تاثیر صدا بر پاسخ های فیزیولوژیکی بدن را کاهش یا افزایش دهند. هدف این تحقیق بررسی نقش حساسیت فردی به صدا بر پارامترهای فیزیولوژیکی بدن دانشجویان در حضور صدای فرکانس کم می باشد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع مداخله ­ای می­ باشد. تعداد 120 نفر به روش نمونه ­گیری هدفمند(60 نفر حساسیت بالا و 60 نفر حساسیت پایین) انتخاب شدند. با شبیه سازی محیط واقعی هر یک از افراد مورد مطالعه با ترازهای صوت 50، 60 و 70 دسی بل معرض مواجهه قرار گرفتند. قبل و بعد مواجهه میانگین(دمای عمقی بدن، دمای سطح پوست، ضربان قلب، فشارخون و درصد اکسیژن بدن) اندازه گیری و ثبت شد. داده­ ها با استفاده از نرم ­افزار SPSS vol.21 و آزمون تی مستقل مورد بررسی قرار گرفتند. یافته­ های پژوهش: نتایج نشان داد که صدای فرکانس کم پارامترهای فیزیولوژیکی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد و با افزایش تراز صوت از 50 به 70­ دسی بل شاخص های فیزیولوژیکی افزایش می یابند(P< 0.05). بررسی اثر توام میزان حساسیت افراد و جنسیت نشان داد که شاخص های فیزیولوژیکی در افراد با حساسیت بالا و زنان بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند(P< 0.05). بحث و نتیجه گیری: با توجه به این که فشارخون بالا در رابطه نزدیک با بیماری های قلبی-عروقی می باشد، بنا بر این به کار گیری افرادی که تحمل پذیرتر به صدا هستند(حساسیت فردی پایین) در جاهایی که مواجهه بیشتر از حد مجاز می باشد از بروز این عوارض جلوگیری به عمل آید.    
کلیدواژه‌های فارسی مقاله صدای کم فرکانس، حساسیت فردی، پاسخ فیزیولوژیک

عنوان انگلیسی Investigating the Role of Individual Sensitivity in the Effects of Low-Frequency Noise(LFN) on Physiological Parameters of the Students of Hamedan University of Medical Sciences
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Low-frequency noise, even at low levels, is annoying and affects the physiological function of individuals. Some individual differences, such as sensitivity to noise, can reduce or increase the effect of noise on physiological parameters. The purpose of this study was to investigate the effect of individual sensitivity on physiological parameters in the presence of low-frequency noise.   Materials & Methods: This is an interventional study. 120 subjects were selected through targeted sampling (60 high sensitivity and 60 low sensitivity). By simulating the real environment of each person, they were exposed to 50, 60, and 70 dB of noise. Before and after exposure, the mean body temperature, skin temperature, heart rate, blood pressure, and oxygen content was measured and recorded. Data were analyzed using the SPSS20 software package, independent t-test, and paired T-test. Code of ethics: IR.umsha.REC.1395.457   Findings: The results showed that low-frequency noise negatively affects physiological parameters and increases physiological parameters by increasing the noise level from 50 to 70 dB (P< 0.05). Investigating the combined effect of individual sensitivity to noise and gender showed that physiological parameters are more affected in women and people with high sensitivity (P< 0.05).   Discussion & Conclusions: Considering that high blood pressure is closely related to cardiovascular disease, the use of people who are more tolerant to noise (low sensitivity) in areas where exposure to noise is higher than the safe limit can prevent cardiac complications.    
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله جلیل درخشان | Jalil Derakhshan
Dept of of Occupational Health, Faculty of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

ادیبه عبدی | Adibeh Abdi
Kermanshah University of Medical Sciences, Health Center Paveh, Paveh, Iran
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مرکز بهداشت پاوه، پاوه، ایران

سمیه یزدانی | Somayeh Yazdani
Dept of Biostatistics, Faculty of Paramedicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

محمد بابامیری | Mohmmad Babamiri
Dept of Ergonomics, Faculty of Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran
گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

سردار سعیدی | Sardar Saiedi
Kermanshah University of Medical Sciences, Health Center Paveh, Paveh, Iran
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مرکز بهداشت پاوه، پاوه، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4186-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات