مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۶، شماره ۶، صفحات ۳۸-۴۵

عنوان فارسی بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی باکیفیت خواب زنان معتاد سرپرستی شده در مراکز ترک اعتیاد شیراز در سال ۱۳۹۶
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی یکی از مشکلات شایع زنان است و تغییراتی از جمله اختلالات عملکردی را در زنان به وجود می ‌آورد. کیفیت پایین خواب تمام جنبه‌ های زندگی را تحت تاثیر قرار می‌ دهد. هدف از مطالعه‌ حاضر بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی با کیفیت خواب زنان معتاد سرپرستی شده در مراکز ترک اعتیاد شهر شیراز در سال 1396 هست. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی بر روی 70 زن معتاد سرپرستی شده در مراکز ترک اعتیاد شیراز در سال 1396 انجام شد. آزمودنی‌ ها پس از تکمیل رضایت ‌نامه، پرسش نامه ‌های سندرم پیش از قاعدگی و کیفیت خواب پترزبورگ را تکمیل کردند. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده­ ها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده و سطح معنی ‌داری P≤0.05 در نظر گرفته شد. یافته ‌های پژوهش: نتایج نشان داد 03/53 درصد دارای کیفیت خواب مطلوب و 70/47 درصد دارای کیفیت خواب نامطلوب می ‌باشند. در مورد علائم سندروم پیش ‌قاعدگی، 69/19 درصد در وضعیت خفیف، 96/46 درصد در وضعیت متوسط و 33/33 درصد در وضعیت شدید به سر می ‌برند. بین نمره کلی کیفیت خواب با نمره کل سندروم پیش ‌قاعدگی(P=0.04) و متغیرهای علائم روحی(P=0.03) و تاثیر بر زندگی(P=0.02) و هم چنین بین اختلال عملکرد صبحگاهی با نمره کل سندروم پیش‌ قاعدگی(P=0.003) و متغیرهای علائم روحی(P=0.02) و تاثیر بر زندگی(P=0.01) رابطه معنی ‌داری وجود دارد. بحث و نتیجه‌ گیری: بر اساس یافته ‌ها می ‌توان گفت که بین کیفیت خواب و سندروم پیش‌ قاعدگی در زنان معتاد سرپرستی شده در مراکز ترک اعتیاد شهر شیراز رابطه معنی‌ داری وجود دارد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سندرم پیش از قاعدگی، کیفیت خواب، زنان معتاد، مراکز ترک اعتیاد

عنوان انگلیسی Investigating the Relationship between the Premenstrual Syndrome with Sleep Quality in Women Sponsored by the Drug Addiction Treatment Centers in Shiraz in 2017
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Premenstrual syndrome is one of the most common female problems and causes changes such as functional disorders in women. Low quality sleep can affect every aspect of life. The aim of the present study was to investigate the relationship between the premenstrual syndrome with sleep quality in women sponsored by the drug addiction treatment centers in Shiraz in 2017.   Materials & Methods: This descriptive study was carried out on 70 women sponsored by the drug addiction treatment centers in Shiraz in 2017. After completing the consent form, participants completed the premenstrual syndrome and the Petersburg sleep quality questionnaires. The data were analyzed using the Spearman correlation coefficient and the results were considered statistically significant at P≤0.05.   Findings: The results showed that 53.03% had good sleep quality and 47.70% had undesirable sleep quality. The symptoms of the premenstrual syndrome were mild in 19.69%, moderate in 46.96%, and severe in 33.33% of the women. There are significant relationships between the total score of sleep quality, the total score of premenstrual syndrome (P = 0.04), and psychological symptoms (P = 0.03) and impact on life (P = 0.02) variables. Also, there were significant relationships between dysfunction in the morning, the total score of premenstrual syndrome (P = 0.003), and psychological symptoms (P = 0.02) and impact on life (P = 0.01) variables. Code of ethics: IR.MIAU.REC.1395.112   Discussion & Conclusions: Based on our findings, we can say that there is a significant relationship between sleep quality and premenstrual syndrome in women sponsored by the drug addiction treatment centers in Shiraz.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عبدالصالح زر |
Dept of Sport Science, Faculty of Literature and Humanities, Persian Gulf University, Boushehr, Iran
گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

سید علی حسینی |
Dept of Exercise Physiology, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

خاطره دهقانی |
Dept of Sport Science, Alzahra University, Tehran, Iran
گروه علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

سیده زهرا سپهری |
Dept of Sport Science, Faculty of Literature and Humanities, Jahrom University, Jahrom, Iran
گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3603-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات