مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۷، شماره ۱، صفحات ۱-۱۲

عنوان فارسی تاثیر عصاره گیاه فنل بر بهبود اختلالات حافظه ایجاد شده در مدل تجربی بیماری الزایمر القاء شده با بتا آمیلوئید در موش های صحرایی نر
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بیماری آلزایمر یکی از شایع ‌ترین اخــــتلالات نورودژنراتیــــو است. با تــــوجه به این که اثر حفــاظــــت عــــصبی گیاه فنل(Foeniculum vulgare) گزارش‌ شده است، در این مطالعه به بررسی اثر عصاره این گیاه بر بهبود یادگیری و حافظه در مدل آلزایمری موش صحرایی پرداخته شده است. مواد و روش ها: در این آزمایش از موش صحرایی نر نژاد ویستار استفاده شد که به شش گروه تقسیم شدند. گروه کنترل، گروه حلال، گروه بتاآمیلوئید(40-1) و سه گروهی که عصاره گیاه فنل را در دوز های 75، 140 و 250 میلی ‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن، به‌ صورت درون صفاقی به مدت 7 روز قبل و سه هفته بعد از تزریق دو طرفه داخل بطنی بتا آمیلوئید دریافت کردند. برای مطالعه رفتاری از دستگاه شاتل باکس استفاده شد و برای مطالعات بافت‌ شناسی رنگ ‌آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین و نیسل انجام شد. یافته های پژوهش: تیمار گروه آلزایمری با دوز 140 میلی ‌گرم بر کیلوگرم عصاره گیاه فنل توانست شاخص ‌های رفتاری را در روش سنجش حافظه احترازی غیر فعال نسبت به گروه شم افزایش دهد(P< 0.001). مطالعات میکروسکوپ نوری نشان دهنده کاهش شدید میزان آسیب بافتی و افزایش تعداد نیسل بادی ‌های رنگ ‌آمیزی شده ناحیهCA1  هیپوکامپ در گروه تیمار شده آلزایمری با دوز میلی ‌گرم بر کیلوگرم 140 عصاره گیاه فنل به ویژه در لایه پیرامیدال بود. بحث و نتیجه ‌گیری: در این تحقیق تزریق عـــصاره گیاه فنل اثر حفاظت عصبی علیه بیماری آلزایمر القایی توسط بتاآمیلوئید(40-1) را نشان می‌ دهد. احتمالاً بهبود مشاهده شده، با خاصیت آنتی ‌اکسیدانی، ضدالتهابی و شبه استروژنی این گیاه در ارتباط است. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effect of Fennel Extract on the Improvement of Memory Disorders in Beta Amyloid Alzheimer Model of Male Wistar Rats
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Alzheimer's disease is the most common neurodegenerative disorder. Due to the neurodegenerative effect of fennel (Foeniculum vulgare) this study aimed at investigating the effect of this plant on the improvement of learning and memory in rat models of Alzheimer's disease. Material & Methods: The male Wistar rats were assigned into six groups, namely the control group (no injection), sham group (saline injection), experimental group (injection of beta-amyloid (40-1). The other three groups received 75, 140, and 250 ml/kg of fennel extract intraperitoneally 7 days before and 3 weeks after bilateral intraventricular beta-amyloid injection. Shuttle box was used to study the learning and memory behavior of the rats; moreover hematoxylin-eosin staining was conducted for histological studies. Findings: According to the results, fennel extract at a dose of 140 mg/kg increased behavioral indicators in measuring the passive avoidance memory in the Alzheimer's group, compared to the sham group (P< 0.001). Moreover, optical microscopy studies showed a significant decrease in tissue damage and an increase in the number of Nissl bodies stained in CA1 hippocampal region, especially in pyramidal layer, in Alzheimer's disease-induced rats treated with fennel extract at a dose of 140 mg/kg. Discussion & Conclusions: In this study, fennel extract shows the neuroprotective effect against Alzheimer's disease induced by beta-amyloid (40-1). the observed improvements are probably related with antioxidant, anti-inflammatory, and pseudo-estrogenic properties of this plant.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله دلارام اسلیمی اصفهانی | Delaram Eslimi Esfehani
Dept of Animal Biology, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
گروه علوم جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

شهربانو عریان | Shahrbanoo Oryan
Dept of Animal Biology, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
گروه علوم جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

مریم خسروی | Maryam Khosravi
Dept of Animal Biology, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
گروه علوم جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

فرهاد ولیزادگان | Farhad Valizadegan
Dept of Biology, Faculty of Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2226-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات