مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۷، شماره ۲، صفحات ۱-۱۰

عنوان فارسی تاثیر اسانس و انواع عصاره‌ های باریجه(Ferula gummosa) بر تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: عفونت ناشی از تریکوموناس واژینالیس یکی از عفونت ‌های جنسی شایع در جهان بوده که گزارش موارد مقاوم به درمان آن در حال افزایش است. هدف از این تحقیق، مطالعه تاثیر باریجه بر تریکوموناس واژینالیس و شناسایی ترکیبات موجود در اسانس آن بود.    مواد و روش‌ ها: اسانس و عصاره ‌های هگزانی، اتیل ‌استاتی و متانولی ریشه باریجه تهیه و آزمایش تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی یا (Minimum Inhibitory Concentration) MIC و درصد مهارکنندگی رشد یا(Growth inhibitory percent) GI%  بر روی دو ایزوله تریکوموناس واژینالیس کشت شده در محیط دیاموند در شرایط آزمایشگاهی و در مقایسه با مترونیدازول، انجام گرفت. هم چنین با استفاده از کروماتوگرافی گازی کوپل‌شده با طیف‌ سنج‌ جرمی(GC-MS) ترکیبات اسانس گیاه شناسایی شد. یافته‌ های پژوهش: بعد از 24 ساعت میزانMIC  برای عصاره‌ های هگزانی، اتیل ‌استاتی و متاتولی µg/ml 125 و برای اســـانس µg/ml 500 به دست آمد هم چنین میزان GI% برای انواع عصاره 50 درصد(در غلظت µg/ml 5/62) و برای اسانس 70 درصد(در غلظت µg/ml 250) تعیین گردید. میزان MIC مترونیدازول نیز برای یک ایزوله تریکوموناس واژینالیس µg/ml 5/12 و برای ایزوله دیگر µg/ml 2/6 به دست آمد. هم چنین تجزیه اسانس باریجه نشان داد بتا-پینن(7/28 درصد)، آلفا-پینن(7/10 درصد) و بتا-ایودسمول(5/6 درصد) از ترکیبات اصلی آن هستند.      بحث و نتیجه‌ گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که ترکیبات موجود در اسانس و عصاره‌ های باریجه دارای پتانسیل ضدتریکومونایی قابل توجه ‌ای می ‌باشند. بنا بر این ضروری است با جداسازی این ترکیبات و انجام تحقیقاتی تکمیلی در زمینه تاثیر آن ‌ها بر انگل در شرایط برون ‌تنی و درون ‌تنی اطلاعات جامع ‌تری به دست آید.   
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تریکوموناس ‌واژینالیس، باریجه، عصاره، اسانس، کروماتوگرافی گازی

عنوان انگلیسی In-vitro Activity of Ferula gummosa Essential Oil and Its Different Extracts on Trichomonas vaginalis
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Trichomonas vaginalis infection is one of the most common sexually transmitted diseases worldwide. Moreover, there are reports indicating the increasing rate of refractory trichomoniasis. The aim of this study was to evaluate the efficacy of Ferula gummosa on T. vaginalis. To this end, the chemical compositions of Ferula gummosa essential oil were identified in this study.    Materials & Methods: The essential oil, n-hexane, ethyl acetate, and methanol extract of F. gummosa were prepared and subjected to minimum inhibitory concentration (MIC) and growth inhibitory percent (GI%) determination against two in vitro axenic cultured T. vaginalis isolates in comparison to metronidazole. Moreover, the chemical compositions of F. gummosa essential oil were identified using gas chromatography coupled to a mass spectrometer. Ethics code: IR.UMSHA.REC.1396.885   Findings: After 24 h incubation, the MIC of n-hexane, ethyl acetate, and methanol extract was 125 µg/ml and for that of essential oil was 500 µg/ml. The GI% values were 50% and 70% for the extracts at a concentration of 62.5 µg/ml and the essential oil at a concentration of 250 µg/ml, respectively. In addition, the metronidazole MIC values were 12.5 and 6.2 µg/ml for T. vaginalis isolates. According to the results obtained from the chemical identification of F. gummosa essential oil composition, three main compounds of its essential oil include β-Pinene (28.7%), α-Pinene (10.7%), and β-Eudesmol (6.5%).   Discussion & Conclusions: The results showed that the compounds in the essential oil and extracts of F. gummosa had a significant antitrichomonal activity. Therefore, it is necessary to isolate these compounds and conduct further research on their effects on T. vaginalis parasites.    
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهدی اکبری | Mehdi Akbari
Dept of Medical Parasitology and Mycology Faculty of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
گروه انگل ‌شناسی و قارچ‌ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

دارا دستان | Dara Dastan
Medicinal Plants and Natural Products Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

محمد فلاح | Mohammad Fallah
Dept of Medical Parasitology and Mycology Faculty of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
گروه انگل ‌شناسی و قارچ‌ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

محمد متینی | Mohammad Matini
Dept of Medical Parasitology and Mycology Faculty of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
گروه انگل ‌شناسی و قارچ‌ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4914-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات