مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۴، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تاثیر امید درمانی بر ارتقای سلامت روانی سالمندان
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه: نشانه های عدم سلامت روانی از مهم ترین علایم سالمندان می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر امید درمانی بر افزایش سلامت روانی در سالمندان شهر تبریز بود. روش: روش این پژوهش، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 30 نفر از سالمندان شهر تبریز در سال 1397 بود. ابتدا از 80 نفر از افراد سالمند به صورت در دسترس آزمون سلامت روانی به عمل آمد؛ سپس 30 نفر  از جامعه فوق که طبق معیار نقطه برش بالینی در سطح غیرنرمالی قرار داشتند (یک انحراف استاندارد پایین تر از میانگین)، انتخاب شدند. از این تعداد، 15 نفر برای گروه آزمایش و 15 نفر برای گروه گواه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. امید درمانی طی 12 جلسه نود دقیقه ای، هر هفته یک جلسه اجرا شد. پس از اتمام جلسات پس آزمون روی دو گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید. یافته ها: براساس نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس، بین میانگین نمره های پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت. P<./.1 نتیجه گیری: امید درمانی باعث افزایش سلامت روانی می شود. بنابراین شایسته است به منظور ارتقای کیفیت زندگی سالمندان، ارایه خدمات آموزشی و برنامه های ارتقاء دهنده امید با روش های مناسبی مانند یادگیری بر اساس حل مساله با مشارکت فعال افراد در فرآیند بحث با برنامه ریزی مدون انجام پذیرد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کلیدواژه، امیددرمانی، سلامت روانی، سالمندان.

عنوان انگلیسی Therapeutic effect of hope on mental health promotion for the elderly
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Introduction: Signs of mental health of the elderly is the most important signs of hope present study investigated the effect of therapy on mental health of the elderly in Tabriz. Methods: This semi-experimental research with pretest-posttest control group. The sample consisted of 30 elderly people in Tabriz. Of these, 15 patients for the experimental group and 15 for the control group were selected randomly. Hoping treated during the 12-minute sessions, each week a meeting was arranged. After the sessions after the test was conducted on two experimental and control groups. Results: The results of covariance analysis between mean scores of post-test experimental and control groups there was a significant difference. Conclusion: The treatment increases the mental health and hope. Thus, it is to improve the quality of life for the elderly, educational services and programs such as promoting good hope through problem-based learning with active participation of people in the process of discussion with systematic planning.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Keywords, hope therapy, mental health, elderly.

نویسندگان مقاله لیلا عبدالرحیمی | liela abdolrahemiنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-89-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات