مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۴، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی شناسایی تفاوت کانون توجه، احساس تنهایی، پذیرش و نگرش فرهنگی در سالمندان مستقر در مراکز نگهداری و سالمندان مستقل
چکیده فارسی مقاله مقدمه:در سراسر عمر محیط زندگی افراد می تواند نقشی اساسی در روند مباحث شناختی، رفتاری و حتی جسمانی را سبب گردد. هدف: هدف پژوهشی حاضر شناسایی تفاوت کانون توجه، احساس تنهایی، پذیرش و نگرش فرهنگی در سالمندان مستقر در مراکز نگهداری و سالمندان مستقل است. مواد و روش‌ها: روش پژوهش علی مقایسه ای بوده است و جامعه ی آماری پژوهش تمامی سالمندان زن 65 تا 75 ساله بدون مشکل شناختی بوده اند، نمونه آماری این پژوهش شامل 35 سالمند مستقر در مراکز نگهداری و 35 نفر سالمندان مستقل که هر دو گروه دارای عملکرد شناختی طبیعی و سالم به روش نمونه گیری غیرتصادفی دردسترس در شهرستان گرگان در تابستان 1397 بودند. شناسایی سلامت شناختی بر اساس تشخیص روان پزشک و شاخص سنجش وضعیت شناختی (SPMSQ) انجام گرفت و از آنها خواسته شد تا به پرسشنامه های از مقیاس پذیرش مارلو و کراون، مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان  (SELSA-S، پرسشنامه کانون توجه (FAQ) و پرسشنامه ارزیابی نگرش های فرهنگی اجتماعی هافستد پاسخ دهند. داده ها با استفاده از روش آزمون ضریب تحلیل واریانس چند متغیره(MANOVA) مورد بررسی قرار گرفت.  یافته ها: نتایج این آزمون حاکی از آن است که در مجموع بین شناسایی تفاوت کانون توجه، احساس تنهایی، پذیرش و نگرش فرهنگی در افراد سالمند مستقر در مراکز نگهداری و سالمندان مستقل با توجه به تحلیل واریانس چند متغیره تفاوت معناداری در سطح (01/0) وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق به طور کلی می توان بیان نمود که فراهم کردن مراقبت خانواده محور و اجرای مداخلات بهداشتی- رفاهی توسط ارگان های ذیربط در مراکز نگهداری از سالمندان می تواند در ارتقاء سلامتی عمومی سالمندان موثر باشد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمند، احساس تنهایی، توجه متمرکز.

عنوان انگلیسی Identification of the focus of attention, loneliness, acceptance and cultural attitude in elderly located in care centers and independent elderly
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Throughout the life of people, environment can play a crucial role in the process of cognitive, behavioral, and even physical thinking, so the purpose of this study is to Identification of the focus of attention, loneliness, acceptance and cultural attitude in elderly people located in care centers and independent elderly. Materials and Methods: The research method was a causal comparison and the statistical population of the study was all elderly women aged 65-75 without cognitive problems. The sample consisted of 35 elderly people in care centers and 35 independent elderly people who both had normal and healthy cognitive function through non-random available sampling. Cognitive health recognition was performed on the basis of psychologist's diagnosis and cognitive status index (SPMSQ). They were asked to complete a questionnaire on Marlow and Crown Recognition Scale, Feeling lonely SELSA-S, Focus of Attention Questionnaire (FAQ) and the Hofstede Social Housing Assessment Questionnaire. Data were analyzed using Mann-Whitney Variables Analysis (MANOVA). Findings: The findingsof this test indicate that there is a significant difference in the level of (0/01) existence between the recognition of the difference between focus of attention, loneliness, acceptance and cultural attitude in elderly people located in care centers and independent elderly. Conclusion: According to the results of the research, it can generally be concluded that provision of family-based care and the implementation of health-welfare interventions by the relevant organs in the care centers of the elderly can be effective in promoting the general health of the elderly.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله elderly, loneliness, attention.

نویسندگان مقاله علیرضا سنگانی | Alireza Sangani


پریا جنگی | Paria jangi


علیرضا همایونی | Alireza Homayouniنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-368-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات