مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۴، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی سبک زندگی سالمندان سبزوار و عوامل مربوط
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: سبک زندگی سالمندان بر میزان سلامت روحی و جسمی آنها تاثیر داشته و سبب تغییر الگوی ارتباطی یا حضور آنان در فعالیتهای اجتماعی می شود ، لذا این مطالعه با هدف شناخت  وضعیت سبک زندگی سالمندان شهر سبزوار  انجام گرفت . روش بررسی : این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی 200 نفر سالمند بالای 60 سال فاقد هر گونه مشکلات شناختی شهر سبزوار انجام شد که بصوزت خوشه ای سیستماتیک انتخاب  و وارد مطالعه شدند.  اطلاعات توسط پرسشنامه مشتمل بر دو بخش دموگرافیک و سبک زندگی سالم ( در حیطه های ورزش , تغذیه , روابط بین فردی و اجتماعی , پیشگیری و مدیریت استرس ) جمع آوری گردید و با استفاده از SPSS نسخه 21 و با روش های آماری توصیفی ، آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 5 حیطه  بود  ، که از طریق مصاحبه تکمیل یافته ها : یافته نتایج نشان داد  که 95  درصد  سالمندان شهر سبزوار ، دارای وضعیت متوسط سبک زندگی بودند ،  4 درصد  وضعیت مطلوب و  1 درصد وضعیت  نامطلوب داشتند  . آزمون های دو متغیره نشان داد که سبک زندگی با     سطح تحصیلات  ، نوع همزیستی و ابتلا به بیماری مزمن رابطه معناداری(01/0>P) دارد. نتیجه گیری : با توجه به نتایج پژوهش حاضر ، به منظور ارتقای سبک زندگی سالمندان شهر سبزوار از وضعیت موجود به حد مطلوب توصیه می شود  مسئولین  بهداشت و درمان در برنامه های خود  به عوامل مرتبط همچون سطح تحصیلات ، همراهان زندگی  و بیماری های مزمن سالمندان ،  توجه بیشتری نشان دهند.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سبک زندگی ، سالمند ، سبزوار

عنوان انگلیسی Lifestyle in the elderly People of Sabzevar and its related factors in 2017
چکیده انگلیسی مقاله Background and Aim: Elderly lifestyle has an impact on their physical and mental health, and they change the pattern of communication or their presence in social activities. Therefore, this study was conducted to determine the lifestyle of elderly people in Sabzevar city. Methods: This descriptive-analytic study was performed on 200 elderly over 60 years of age without any cognitive problems in Sabzevar city. The systematic cluster insights were selected and included in the study. Data were collected by a questionnaire containing two sections: demographic and healthy lifestyle (in the fields of exercise, nutrition, interpersonal and social relationships, prevention and management of stress). Using SPSS 21, descriptive statistics, analysis of variance One-way and independent t-test were analyzed. Results: The results showed that 95% of elderly in Sabzevar had a moderate lifestyle status, 4% had favorable condition and 1% had unfavorable status. Two-variable tests showed that lifestyle with educational level, type of coexistence and chronic disease had a significant relationship (P < 0.01). Conclusion: According to the results of this study, in order to improve lifestyle in the elderly of Sabzevar, it is recommended that the situation be optimal. Health authorities in their programs are related factors such as education level, life partners and chronic diseases of the elderly, Pay more attention.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Lifestyle, Elderly, Sabzevar

نویسندگان مقاله فاطمه زارعی | fateme zarei


اکرم قنبری مقدم | akram ghanbari moghaddam


خدیجه ابوزاده | khadije aboozade


مجتبی محمدی | mojtaba mohammadiنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-238-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات