مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۴، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی اثر تمرین راه رفتن در شرایط بار افزایی شناختی بر وی‍ژگی های گام برداری مرتبط با تعادل در مردان سالمند
چکیده فارسی مقاله چکیده: مقدمه و هدف: حفظ تعادل به عنوان یکی از مهم ترین چالش های دوره سالمندی شناخته می شود. هدف تحقیق حاضر تعیین اثر تمرین راه رفتن تحت شرایط بار شناختی مختلف بر وی‍ژگی های تعادل گام برداری سالمندان مرد بود.   مواد و روش ها: 20 آزمودنی سالمند در دسترس و واجد شرایط، انتخاب و به روش تصادفی ساده به 2 گروه 10 نفره تقسیم شدند که شامل یک گروه تمرین راه رفتن در شرایط تکلیف دوگانه و یک گروه تمرین منفرد می شد. گروه تکلیف دوگانه حین راه رفتن یک تکلیف شناختی دشوار ویژه هر فرد را انجام می دادند و گروه دیگر به تمرین راه رفتن معمولی می پرداختند. در مرحله پیش آزمون و پس آزمون، پارامترهای کینماتیکی گام برداری منتخب با استفاده از دستگاه تحلیل گر گام برداری زبریس اندازه گیری شدند که شامل: عرض گام، طول گام، درصد زمان اتکای دوگانه، آهنگ، سرعت و درصد تغییرپذیری سرعت گام برداری بود. گروه‎ها تمرینات را به مدت 8 هفته، هفته ای 3 جلسه 60 دقیقه ای انجام دادند. یافته ها: نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس مرکب (2×2) با عامل درون گروهی زمان (قبل و بعد تمرین) و عامل بین گروهی نوع تمرین نشان دهنده معنی داری اثر اصلی درون گروهی بود. تحلیل های بیشتر بیانگر اثر درون گروهی برای گروه تکلیف با بار شناختی بیشتر برای پارامترهای طول گام، درصد زمان اتکای دوگانه، آهنگ، سرعت و درصد تغییرپذیری سرعت گام برداری (05/0P≤) بود. این اثر در مورد عرض گام دیده نشد (05/0P>).همچنین تفاوت معنی داری بین دو گروه در فاکتور های مذکور دیده شد(05/0P>). نتیجه گیری: تمرینات راه رفتن در شرایط تکلیف دوگانه شناختی می تواند موجب بهبود برخی پارامترهای گام برداری مرتبط با تعادل سالمندان مرد گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بار افزایی شناختی ، تعادل، گام برداری، سالمندان.

عنوان انگلیسی The Effect Task Training with Increased cognitive load on the Traits of related to Balance in Elderly Males
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Balancing is recognized as one of the most important challenges in the aging period. The purpose of the present study was to determine the effect of dual and single task training on the balance traits of male elderly people. Materials and methods: Twenty elderly subjects who were available and qualified were selected and randomly divided into two groups of 10, including a walking practice group in dual homework conditions and a single practice group. The dual task team performed a specific cognitive task for each individual while walking, and the other group was practicing routine walking. In the pre-test and post-test phases, the selected kinematic parameters of the selected step were measured using the ZBIS analyzer, which included: step width, step length, dual retention percentage, track, velocity, and velocity changeability. The groups performed exercises for 8 weeks, 3 sessions each 60 minutes a week. Findings: The results of statistical analysis of repeated measuers ANOVA (2 × 2) with intra-group time (before and after training) and the inter-group type of exercise showed a significant intra-group effect. Also a significant different was found between groups in mentioned parameters More analysis revealed the intra-group effect for dual task group for step length parameters, dual stance time, tracks, speed, and velocity variability (P≤0.05). This effect was not seen on the step width (P> 0.05). Also a significant different was found between groups in mentioned parameters Conclusion: Walking exercises in dual cognitive situations can improve some of the parameters of the step-up in relation to the balance of male elderly.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله cognitive lode, balance, step, elderly.

نویسندگان مقاله ملیحه نعیمی کیا | MALIHE Naeimikia
Institute of Sport Sciences Ministry of Science and Technology
پژوهشگاه علوم ورزشی

زهرا ایزانلو | Zahra Izanloo
bojnourd university
دانشگاه بجنورد

امین غلامی | Amin Gholami
Institute of Sport Sciences Ministry of Science and Technology
پژوهشگاه علوم ورزشی

سعید آهار | saeid ahar
Kharazmi University
دانشگاه خوارزمی


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-312-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات