مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۴، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی فراوانی افسردگی و عوامل مرتبط با آن در بازنشستگان شرکت ملی نفت اهواز
چکیده فارسی مقاله  عنوان: بررسی فراوانی افسردگی وعوامل مرتبط در بازنشستگان مراجعه کننده به کانون بازنشستگان شرکت ملی نفت اهواز 1393     چکیده   هدف: افسردگی یکی از شایعترین اختلالات روانی در سالمندان است. این مطا لعه به منظور بررسی شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در بازنشستگان شرکت ملی نفت اهواز انجام شد. روش بررسی: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است که برروی 366 سالمند بازنشسته شرکت ملی نفت اهواز 1393که به روش نمونه گیری در دسترس که تعداد 12 پرسشنامه مخدوش و 354  سالمند وارد مطالعه شده بودند، انجام شد.از پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات جمعیت شناختی و از آزمون 11 سؤالی مقیاس افسردگی سالمندان برای شناسایی موارد افسرده استفاده شد.داده ها پس از   جمع آوری با استفاده از آزمون های تی،کای دو، و رگرسیون لجستیک توسط نزم افزار SPSS نسخه17تحلیل شدند. یافته ها: شیوع افسردگی در بازنشستگان شرکت ملی نفت اهواز 2/17٪ بود. نتایج نشان داد که  سطح تحصیلات (015/0P=)،نحوه زندگی (017/0P=)، نوع مالکیت مسکن (038/0P=) و نحوه گذران اوقات فراغت (017/0P=) ارتباط معنی داری با افسردگی داشتند. نتیجه گیری با توجه به نتایح به دست آمده در باره فراوانی افسردگی و عوامل مرتبط با آن در این مطالعه لازم است  به افرادی که از سطح تحصیلی پایین تر برخوردار بوده، تنها زندگی میکنند یا فاقد مسکن هستند توجه بیشتر مبذول شده و بصورت دوره ای غربالگری شوند. توجه به نحوه گذران اوقات فراغت بازنشستگان می تواند در پبشگیری از ابتلای آنان به افسردگی ناثیر گذار باشد.   کلید واژه ها: افسردگی، سالمندان، باز نشسته، شرکت ملی نفت اهواز
کلیدواژه‌های فارسی مقاله افسردگی، سالمندان، باز نشسته، شرکت ملی نفت اهواز

عنوان انگلیسی Prevalence of depression and its related factors in retirees of Ahwaz National Oil Company
چکیده انگلیسی مقاله TITLE: Frequency of depression and its related factors in the retireded older referred to the Center for the Retired-Ahwaz-NIOC-2014     Abstraet Goal and purpose: World population is aging and depression is one of the most prevalent psychiatric problems in elderly. This study aimed to deiermine prevalence of depression and its relate factors in the Ahwaz NIOC retired members Method of study: This study is a cross sectional and correlational study which has been implemented. On366 retired elderly of Ahvaz NIOC Twelve invalidated questionnaires and 354 elderly people were studied. The GDS- 11 items questionnaire was used for recognition of 61 depressed cases which selected by Convenient Sampling. A questionnaire designed based on review literature by the present researchers was used to gather information on the related factors.  The data analysed using   chi squared, T test and logestic regression. Findings: The frequency of depression was 17.2%. A significant relation found between depression and education level (P=0/015), living arrangements (P=0/017), home ownership (P=0/038) and leisure time (P=0/017). Conclusions: Paying more attention to low educated, living alone and people who are not the owner of their accommodation may help in preventing depression. Periodic screening for depression can be helpful. Also providing more facilities for the leisure activities of the retired is recommended. Keywords: Depression, elderly, retired, Ahwaz NIOC
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Depression, elderly, retired, Ahwaz NIOC

نویسندگان مقاله مهشید فروغان | Mahshid Foroughan
Corresponding Author: Iranian Research Center of Ageing, University of social Welfare and Rehabilitation, Sciences,
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

مهدی مصباح زاده | Mehdi Mesbahzad
, University of social Welfare and Rehabilitation, Sciences, Tehran, Iran
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

احمد دلبری | Ahmad Delbari
- Iranian Research Center of Ageing, University of social Welfare and Rehabilitation, Sciences, Tehran, Iran
- مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران..

عنایت اله بخشی | Enayatollah Bakhshi
- Department of Biostatistics, Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
گروه آموزشی آمار ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران،


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-347-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات