مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۴، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی وضعیت ناتوانی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر قم
چکیده فارسی مقاله هدف: ناتوانی از پیامدهای سالمندی بوده و منجر به اختلال در فعالیت¬های روزانه زندگی و بدنبال آن وابستگی فرد سالمند و رخداد سایر اختلالات جسمی- روانی، اقتصادی و اجتماعی در فرد می گردد.  با توجه به روند صعودی جمعیت سالمندی در کشور شناسایی وضعیت ناتوانی برای سیاست گذاریهای سلامتی امری ضروری می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت ناتوانی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر قم، به عنوان یکی از کلانشهرهای کشور، انجام گرفت. مواد و روش­ها: در مطالعه مقطعی – تحلیلی حاضر، تعداد 166 نفر از سالمندان بالای 60 سال به روش نمونه گیری چند مرحله  ای تصادفی جهت حضور در مطالعه انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به ناتوانی سالمندان از طریق پرسشنامه ی استاندارد 36 سوالی DASWHO 2 توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر ناتوانی و زیر مقیاس های مختلف آن از مدل رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام پسرو استفاده شد. یافته ها: شیوع ناتوانی برابر 9/66 درصد برآورد گردید، ناتوانی شدید و متوسط بترتیب برابر  2/4 % و 9/16 % برآورد گردید. 2/4 درصد از افراد (7 نفر) بدون تجویز پزشک دارو مصرف نموده بودند. سابقه افتادن در طی یکماه گذشته برابر 23 درصد برآورد گردید. متغیرهای جنسیت (001/0=P ،288/0=B)، سن (001/0=P ،206/0=B)، سابقه درد (001/0=P ،376/0=B)، سابقه افتادن (001/0=P ،201/0=B)، سابقه بستری شدن (026/0=P ،135/0-=B)، سطح تحصیلات (035/0=P ،129/0-=B) و شغل (001/0=P ،366/0-=B) ارتباط معنی داری با ناتوانی کل داشتند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمند ایران و شیوع بالای ناتوانی در این دوره، اقدامات کنترلی جهت پیشگیری یا کاهش ناتوانی بخصوص در زنان ضروری می باشد. افزایش امنیت مالی، تسکین درد، افتادن، کاهش نابرابریهای اجتماعی – اقتصادی بین مردان و زنان از ضروریات این دوره برای کاهش آسیبهای ناشی از سالمندی خواهد بود.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ناتوانی، سالمند، افتادن، درد، قم

عنوان انگلیسی Prevalence o f disability and related factors in elderly of Qom City
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Objectives Considering the upward trend of elderly populations, the prevalence of disabilities will be a major public health problem that affects different aspects of their lives including the individual, social and economic consequences and even the community. The aim of the study was to evaluate the disability and related factors in the elderly aged 60 years and older in Qom. Material & Methods This cross-sectional study included 166 elderly at the age above 60 years old randomly selected from Qom, Iran through a three-stage sampling. An in-depth interview and the DAS-WHO 2 questionnaire was used to assess disability in the elderly. Multiple linear regression model was used in order to examine associations between disability and independent factors. Results It is estimated that 66.9% of the elderly with the disability. The prevalence of severe disability and moderate disability was 4.2% and 16.9%, respectively. The prevalence of falling was estimated 23% during the last month. There were association among disability score with gender (P=0.001, effect size=0.288), age (P=0.001, effect size=0.206), history of pain (P=0.001, effect size=0.376), history of falling (P=0.001, effect size=0.201), education (P=0.035, effect size=-0.129) and job (P=0.001, effect size=-0.366).      Conclusion Aging is avoidable, so regarding the upward trend as well as high disability prevalence related to aging, management, and controlling activities are necessary to prevent or reduce it. Increasing financial security, paying attention to women, especially those with low education, will be essential to reducing the age-old injuries.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Aging, Disability, pain, Qom, falling

نویسندگان مقاله شهرام ارسنگ | shahram Arsang-Jang
دانشگاه علوم پزشکی قم

توحید جعفری | Tohid Jafari-Koshki
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

علیرضا افشاری | Alireza Afshari
دانشگاه علوم پزشکی فسا

محمد ارسنگ جنگ | Mohammad Arsang-Jang
دانشگاه علوم پزشکی همدان


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-371-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات