مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۴، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی مقایسه سه شیوه تمرین ترکیبی بر برخی شاخص‌های آزمایشگاهی و تن سنجی زنان سالمند
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: سالمندی دور­ ای است که طی آن سالمندان به دلیل کم تحرکی و تغذیه نامناسب در معرض تهدیدات بالقوه نظیر افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی و متابولیکی همچون دیابت قرار دارند. هدف پژوهش حاضر مقایسه 3 شیوه تمرین ترکیبی بر برخی شاخص­های آزمایشگاهی و تن سنجی زنان سالمند بود. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی بود که در آن 40 زن سالمند به صورت هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی به 4 گروه، تمرین استقامتی- مقاومتی (گروه1)، تمرین مقاومتی- استقامتی (گروه2)، تمرین تناوبی (گروه 3) و کنترل (گروه 4) تقسیم شدند. از آزمون t و واریانس یک طرفه جهت مقایسه میانگین متغیرها استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که در گروه های تجربی پس از 8 هفته تمرین مقادیر امنتین، انسولین، گلوکز ناشتا، مقاومت به انسولین، درصد چربی و WHR تغییر معناداری پیدا نکرد. اما کاهش معناداری وزن (017/0=p) (تقریباً در 3 گروه تمرین به یک میزان) و BMI (023/0=p)، گلوکز (001/0=p) و محیط دور کمر (006/0=p) به میزان بیشتر در گروه استقامتی-مقاومتی و تناوبی، مشاهده شد. نتیجه­ گیری: به طور کلی 8 هفته تمرین ترکیبی با کاهش غیر معنادار امنتین پلاسما و کاهش معنادار درصد چربی، وزن، BMI و گلوکز  همراه بود. افراد سالمند می­توانند از انواع مختلف تمرینات ترکیبی به ویژه تمرین ترکیبی استقامتی- مقاومتی و تناوبی جهت کنترل وزن، کاهش محیط دور کمر، درصد چربی و همچنین کاهش گلوکز خون استفاده کنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تمرین موازی، امنتین، مقاومت به انسولین، زنان سالمند.

عنوان انگلیسی Compare different ways concurrent training on some biochemical and anthropometrics in older women
چکیده انگلیسی مقاله Background: Aging is a period in which the people as a result inactivity and poor nutrition potentially at risk, such as increased risk of cardiovascular and metabolic diseases such as diabetes and heart disease. The aim of this study was compare different ways concurrent training on some biochemical and anthropometrics in older women. .   Materials and Methods: This quasi-experimental study in which 40 healthy female were randomly divided into 4 groups, endurance- resistance training (1), resistance- endurance training (2), interval training (3),  and control (4). The data analysis with one-way ANOVA showed that intra-session sequence order did not influence the adaptive response. Results: result suggested the experimental group after 8 weeks growth omentin levels, insulin, insulin resistance, WHR and BF no significant changes. However, observed a significant reduction in weight (p=0/017) (similarly in 3 experimental groups) and BMI (p=0/023), fasting glucose (p=0/023), Waist circumference (p=0/006) greater changes in the endurance-resistance and interval groups than the resistance-endurance group. Conclusion: Generally after 8 eight weeks of training do not showed significant reduction in plasma omentin, and significant decrease in weight, BMI, waist circumference and glucose. It seems that elderly people can use different types of combined training, especially endurance-resistance and interval training to control weight, reduce waist circumference, and reduce blood glucose levels.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عبدالرضا کاظمی | abdolreza kazemi


اسما سقازاده |نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-184-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات