مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۴، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ویژگی‎های روان‎سنجی پرسشنامه افسردگی سالمندان (GDS) در سالمندان شهر تهران با استفاده از مدل چندبعدی راش
چکیده فارسی مقاله هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگی‎های روان‌سنجی پرسشنامه افسردگی سالمندان (GDS) در سالمندان شهر تهران بود. مواد و روش‎ها: این پژوهش از نوع کاربردی توسعه‎ای، توصیفی و کمی است. جامعه موردپژوهش کلیه سالمندان شهر تهران بودند که از بین این افراد نمونه‎ای 400 نفری به شیوه داوطلبانه و در دسترس به پرسشنامه افسردگی سالمندان پاسخ دادند. داده‎های گردآوری‌شده در دو بخش ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه و یافته‎های مربوط به سؤال‌های پژوهش با استفاده از نرم‎افزارهای R3.3.3 و 18 SPSS تحلیل شدند. یافته‎ها: نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی چهار عامل را برای این پرسشنامه نشان داد. پس از تعیین تک‌بعدی بودن هر یک از ابعاد و بررسی برازش سؤالات با مدل راش و حذف سؤالات نامناسب، ویژگی‎های روان‌سنجی سؤالات باقی‌مانده با استفاده از مدل چندبعدی راش برآورد شد. اعتبار این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ و ضریب اعتبار مدل چندبعدی راش برآورد شد که در هر دو حالت نشان‌دهنده اعتبار مطلوب این پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه افسردگی سالمندان در دو بخش با استفاده از روایی همگرا (با پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه اضطراب بک) و روایی سازه بررسی شد. که در هردو بررسی روایی مطلوب و قابل قبولی مشاهده شد. نتایج حاصل از بررسی کنش افتراقی سؤالات در گروه زنان و مردان به حذف دو سؤال و در سطوح تحصیلات نیز به حذف دو سؤال دیگر منجر شد. نتایج حاصل از برازش مجدد سؤالات با مدل راش نشان‎دهنده برازش عالی سوالات باقی‎مانده با مدل راش بود. در نهایت 21 سوال از 30 سوال پرسشنامه اولی باقی ماند. بحث و نتیجه‎گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد پرسشنامه افسردگی سالمندان، پس از حذف سوالات نامناسب، دارای اعتبار و روایی مناسب بوده و به عنوان یک آزمون قابل‎تایید در شهر تهران قابل اجرا است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Psychometric properties of Geriatric Depression Scale (GDS) among elderlies in Tehran using multidimensional Rasch model
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: The purpose of this study was to examine the psychometric properties of the Geriatric Depression Scale (GDS) when applied to the elderly of Tehran. This research is applied-developmental, descriptive and quantitative. Materials and Methods: The research population was Tehrani elderlies, among which 400 people responded to the Geriatric Depression Scale voluntarily and conveniently. The gathered data on sample's demographic characteristics and the findings regarding the research items were analyzed by SPSS 18 and R-3.3.3 software. Findings: The results of exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis yielded four factors in the questionnaire. Having determined the unidimensionality of each dimension and examined the item fit-applying Rasch model-and removed misfit items, the psychometric properties of the remained items were estimated by application of the multidimensional Rasch model. The reliability of the questionnaire was estimated by Cronbach's alpha and the reliability coefficient of the multidimensional Rasch model, both of which showed the questionnaire is of adequate reliability. The validity of the Geriatric Depression Scale was examined twice investigating the convergent validity (using the Beck Anxiety Inventory and Beck Depression Inventory) and the construct validity, both of which showed adequate and acceptable validity.The results of examining differential item functioning in men and women groups led to the removal of two items, and in groups of different education levels led to the removal of another two items. The results of reexamining the item fit using the Rasch model showed excellent item fit when the 4-dimensional model was applied. Finally, 21 items out of 30 items of the questionnaire were kept. Conclusion: The results of this study showed that the Geriatric Depression Scale, after eliminating inappropriate questions, is a valid and reliable tool which can be used as a acceptable test in Tehran.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله بهار نورزاد | Bahar Noorzad


اصغر مینایی | Asghar Minaei


نورعلی فرخی | Noorali Farokhiنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-326-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات