مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۴، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ارتباط خود کارآمدی و کیفیت زندگی در سالمندان مقیم کهریزک
چکیده فارسی مقاله مقدمه وهدف: افزایش طول عمر انسانها و اضافه شدن جمعیت سالمندان یکی از دست اوردهای قرن جاری بوده و سالم پیر شدن حق طبیعی تمام افراد است و باید به ارتقای کیفیت زندگی و سلامت جسمی، روانی و اجتماعی و ارایه خط مشی مناسب در زمینه ارتقای خودکارآمدی سالمندان توجه داشته باشیم. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط خود کارآمدی و کیفیت زندگی در سالمندان مقیم کهریزک در سال 96-97 انجام شده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی – تحلیلی ،مقطعی و جامعه آماری شامل تمام سالمندان مقیم کهریزک بود .300 نفر از سالمندان به روش نمونه گیری تصادفی با توجه به معیار های پژوهش انتخاب شدند به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی عمومی (GSE-10) و پرسشنامه استاندارد کوتاه کیفیت زندگی ((WHOQOL-BREF استفاده شد . داده ها پس از جمع آوری در نسخه 22 نرم افزار SPSS  وارد و با استفاده از آمار   توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل آزمون  t  مستقل، آزمون anova  ، ضریب همبستگی پیرسون ، آنالیز واریانس و آزمون رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل گردید . یافته ها: میانگین نمره خودکارآمدی 28 و نمره کیفیت زندگی در بعد سلامت عمومی در27.66% موارد ضعیف ، در 50% موارد متوسط و در 22.33 % موارد خوب و به ازای یک واحد افزایش در نمره خودکارآمدی ، میانگین نمره کیفیت زندگی در بعد سلامت جسمی به اندازه 0.58 ، در بعد سلامت روان به اندازه 0.59، در بعد روابط اجتماعی به اندازه 0.47،در بعد سلامت محیطی به اندازه 0.71 و در بعد سلامت عمومی به اندازه 0.78 نمره افزایش داشته است. نتیجه گیری:با توجه به نتایج این مطالعه خودکارآمدی با کیفیت زندگی ارتباط معنی دار داشته و با افزایش نمره خودکارآمدی نمره کیفیت زندگی در ابعادسلامت جسمی ، روابط اجتماعی ، سلامت روان ، سلامت محیط ،سلامت عمومی کل افزایش می یابد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله خودکارآمدی،کیفیت زندگی،سالمند

عنوان انگلیسی Self-efficacy and quality of life in elderly residents of Kahrizak
چکیده انگلیسی مقاله Solhi.M(PHD),Hosseini.AF.(MS),Bararpour.F(MS) obstract: Introduction: Increasing the longevity of people and adding elderly population is one of the goals of the current century. Healthy aging is the natural right of all people and should improve the quality of life, physical, mental and social well-being and provide appropriate policies for improving self-efficacy of the elderly. Let's pay attention. Objectives: The aim of this study was to determine the relationship between self-efficacy and quality of life in the elderly living in Kahrizak in 2018. Materials and Methods: This cross-sectional descriptive-analytical study was performed on all the elderly living in Kahrizak. Three hundred elderly people were selected by random sampling according to the research criteria. To collect data, a standard self-efficacy questionnaire (GSE-10) and Short Quality of Life Quality Questionnaire (WHOQOL-BREF) were used. Data were collected by SPSS version 22 using descriptive statistics including frequency, mean, standard deviation and inferential statistics including test independent t test, anova test, Pearson correlation coefficient, analysis of variance and linear regression analysis. Results: The mean score of self-efficacy was 28 and the quality of life score in the general health dimension was 27.66% poor, 50% moderate and 22.33% good case, and for one unit increase in self-efficacy score, the mean score of quality of life in health The body was as much as 0.58, in the mental health dimension of 0.59, in the social dimension of 0.47, in the environmental health environment 0.71 and in the general health was 0.78. Conclusion: According to the results of this study, self-efficacy has a significant relationship with quality of life, and the quality of life score increases with increasing self-efficacy score.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Self-efficacy, Quality of life, Elderly

نویسندگان مقاله مهناز صلحی | mahnaz solhi
iran medical science university
دانشگاه علوم پزشکی ایران

فروزان برارپور | foroozan bararpour
iran medical science university
دانشگاه علوم پزشکی ایران

فاطمه حسینی | fatemeh hosseini
iran medical science university
دانشگاه علوم پزشکی ایران


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-366-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات