مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۴، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی فراوانی تک یاخته های روده ای در سالمندان دارای ضعف سیستم ایمنی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر رشت در سال ۱۳۹۶
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه و هدف: ارزیابی میزان انگل های روده ای از عوامل اصلی نشانگر وضعیت بهداشت فردی و اجتماعی در جوامع، بخصوص میان سالمندان بشمار می رود. بدلیل ضعف سیستم ایمنی در بیماران سالمند تحت شیمی درمانی و دیالیز، تظاهرات بالینی این عفونت ها شدیدتر است. بدلیل عدم وجود اطلاعات در این زمینه در استان گیلان، این مطالعه به منظور تعیین شیوع انگل های روده ای در سالمندان تحت دیالیز و شیمی درمانی و مقایسه آن با گروه کنترل انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی-توصیفی در سال 1396 انجام شد. نمونه گیری بصورت هدفمند از 160 نفر از سالمندان دارای ضعف سیستم ایمنی (80 نفر تحت شیمی درمانی و 80 نفر از سالمندان تحت دیالیز) و 130 نفر سالمند سالم که جهت چک آپ دوره ای به مراکز درمانی رشت مراجعه کرده بودند، صورت گرفت. از هر فرد یک نمونه تهیه شده و برای جستجوی انگل های روده ای، روشهای پارازایتولوژیک مانند اسمیر مستقیم، فرمالین-اتر و رنگ آمیزی اسید فاست اصلاح شده انجام شد. ملاک تعیین آلودگی مشاهده حداقل یک انگل بود. یافته ها با آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: میزان ابتلا به انگل های روده ای بطورکلی 5/6% (19 نمونه از 290 نمونه) بود. 7/8% (7 نمونه از 80) از سالمندان تحت شیمی درمانی، 10% (8 نمونه از 80) از سالمندان تحت دیالیز و 3% (150/4) از گروه کنترل از نظر انگل های روده ای مثبت بودند. بین گروه ها از نظر آماری اختلاف معنادار مشاهده شد (05/0 .(P <بلاستوسیستیس هومینیس، آنتاموبا کلی، اندولیماکس نانا، یدامبا بوچلی، ژیاردیا لامبلیا به ترتیب با شیوع 7/3%، 1%، 64/0%، 64/0%، 34/0% شایع ترین انگل ها بودند. بین میزان آلودگی، علائم گوارشی و محل سکونت از نظر آماری تفاوت معنا دار مشاهده شد (05/0 .(P <از نظر آماری ارتباط معناداری بین میزان آلودگی، جنس و میزان تحصیلات در سالمندان مورد مطالعه مشاهده نشد. نتیجه گیری: اگرچه اکثر تک یاخته های شناسایی شده در این مطالعه غیر بیماریزا بودند ولی باید به این نکته نیز توجه کرد که بسیاری از تک یاخته های روده ای غیر بیماریزا مشابه عوامل بیماریزا ، از طریق مدفوعی-دهانی منتقل می شوند لذا وجود این تک یاخته های غیر بیماریزا می تواند نشانگر سطح بهداشت در آن جامعه می باشد. در مجموع با توجه به اهمیت عفونت ها انگلی در این گروه از افراد، پیشنهاد می گردد که آزمایشات دوره ای از نظر عفونت های انگلی در این بیماران انجام گیرد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تک یاخته روده ای، سالمند، شیمی درمانی، دیالیز

عنوان انگلیسی Study of intestinal protozoan in immunocompormised elderly patients in health care centers of Rasht city (2017)
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Introduction and purpose: Intestinal parasitic infections are important threats of immunocompromised patients, especially elderly persons under chemotherapy or those on hemodialysis. Given the presence of patients and ecologic conditions for regeneration and growth of intestinal parasites, the present research aimed at identifying intestinal parasites in these groups of patients, compared with the control group Materials and Methods: In this descriptive cross sectional study, 290 stool samples were collected (80 samples from hemodialysis patients, 80 samples from chemotherapy patients and 130 samples from the control group) from March to September 2017. Samples were tested by direct, formalin-ether methods for protozoa and ova of intestinal parasites and Ziehl-Neelsen staining methods for Cryptosporidsium.   Findings: The overall parasitic infection rate was 6.5% (19/29). The infection rate in hemodialysis was 10%, chemotherapy 8.7%  and 3% in control groups. The infectivity rates between groups were statistically significant (P < 0.05). The most prevalent parasites were Blastocystis hominis (3.7%), E.coli (1%), Enolimax nana (0.64%), Idomba butchili (0.64%) and Giardia lambelia (0.34%). Statistical analyses revealed a significant correlation between parasitic infections and gastrointestinal symptoms and accommodation (P < 0.05). However, no statistically significant association was observed according to age and education levels.   Conclusion: Although most of observed protozoan in present study were not pathogenic, but intestinal pathogenic protozoan are transmitted through the oral – fecal route like non-pathogenic parasites thus, infection with other parasite types is also possible in the future. Therefore periodic stool examinations in special parasitological laboratories should be included as part of routine medical care.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمدرضا محمودی | Mohamad Reza Mahmoudi
Rasht
علوم پزشکی گیلان

حسین حسنی | Hossain Hasani
Guilan University of Medical Sciences
علوم پزشکی گیلان

اسد میرزائی | Asad Mirzaei
Ilam University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی ایلام


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-341-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات