مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۴، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ویژگی‌های روان‌سنجی و روان شناختی پاسخ سالمندان به سوال در مورد سلامت آنها
چکیده فارسی مقاله مقدمه: نشان داده شده که سلامتی خود-ادراک­شده از سوی سالمندان، تنها تحت تاثیر  عملکرد جسمانی نیست و عوامل دیگر مانند عملکرد اجتماعی، و شناختی نیز بر آن موثر است. هدف: این پژوهش به بررسی ویژگی‌های روان­سنجی و روان­شناختی پاسخ افراد مسن به سوال در مورد سلامت آنها در یک مطالعه طولی هشت ساله می‌پردازد. مواد و روش‌ها: طرح پژوهش به صورت یک طرح عاملی 2 × 4 بوده است که در طول سال­های 1387 تا 1395 انجام گرفته است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، نمونه‌ای 393 نفری از سالمندان شهر اصفهان به صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند و سلامت خودگزارشی، عملکرد جسمانی، اجتماعی، شناختی، افسردگی و نیز تعداد بیماری مزمن آنها در چهار مرتبه طی یک دوره 8 ساله مورد سنجش قرار گرفت. و برای تحلیل داده‌ها از واریانس مختلط استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج نشان داد که پاسخ به سوال در مورد سلامت سالمندان را نباید در یک مقطع زمانی ارزیابی کرد که در این صورت اعتبار آن ضعیف است. بررسی اعتبار در چهار نیمرخ که بر اثر دو نوع پاسخ در دو گستره زمانی به دست می‌آید (خوب- خوب، خوب-بد، بد-خوب و بد-بد)؛ بالاتر بوده و شاخص قوی­تری از اعتبار پاسخ است. همچنین فعالیت­های فیزیکی سبک، متوسط و سنگین و نیز فعالیت­های شناختی و اجتماعی در ادراک سلامتی خود از سوی سالمندان موثر است. بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج توصیه می­شود که سالمندان باید هر نوع فعالیتی که می‌توانند اعم از سبک یا متوسط و سنگین برای بهبود خود انجام دهند و نیز  عملکردهای شناختی و اجتماعی خود را بهبود بخشند تا ادراک بهتری از سلامتی خود داشته باشند.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Psychometric and psychological characteristics of elder people’s response to question about their health
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: It was shown that elder people's self-perceptive health isn`t only under emphasis of physical function and other factors like social and cognitive functions effect on it. Aim: This research investigates psychometric and psychological characteristics of elder people's response to questions about their health during an eighth-year study. Method: The research design was a 2 × 4 factorial design which was conducted during the years 1387 to 1395. In order to achieve the purpose of the study, a sample of 393 elderly people of Isfahan city was selected by non-randomly purposeful sampling method and their self-rating health, physical, social and cognitive functions, depression, and the number of chronic diseases were measured four time. mixed ANOVA was used to analyze the data. Results: Findings showed that the elder people's response to question about their health should not be investigated across a given time because in this condition its validity would be weak. Investigations of validity in four profiles that are created by two kind of response during two time duration (good-good, good-bad, bad-good, bad-bad); was higher and is an strong index of response validity. Also poor, mediate and strong physical activities and social and cognitive functions impact on elder people's self-perceptive health. Conclusion: According to findings, it is recommended that elder people should do any kind of poor, mediate and strong physical activities that they can for better self-health and improve their social and cognitive functions to have a better understanding of their health.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله هاجر براتی | hajar barati
university of isfahn
دانشگاه اضفهان

حمیدرضا عریضی | hamidreza oreyzi
university of isfahn
دانشگاه اضفهان


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-372-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات