مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۴، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تأثیر تمرین پیلاتس و دیافراگمی بر برخی از شاخص های تنَفسی در بیماران انسدادی مزمن ریه
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: بیماری انسدادی مزمن ریه یکی از مهم‌ترین بیماری‌های پیش‌رونده ریوی است. مهم‌ترین روش به حداقل رساندن پیشرفت بیماری، بازتوانی ریه عنوان‌شده است. بازتوانی ریه موجب بهبود الگوی تنفسی می‌شود. بدین منظور تأثیر دو نوع تمرین پیلاتس و دیافراگمی بر برخی از شاخص­های ریوی در این بیماران بررسی گردید. مواد و روش‌ها: در این بررسی نیمه تجربی 24 بیمار مرد با میانگین سنی (51/4±56) مبتلابه  COPDبا درجه متوسط به‌صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در سه گروه 8 نفره (تمرین دیافراگمی، تمرین پیلاتس و گروه کنترل) تقسیم شدند. تمرینات پیلاتس و دیافراگمی به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته در دو گروه تمرینی به‌طور جداگانه اعمال شد. گروه کنترل هیچ تمرینی را انجام نداد. به‌وسیله دستگاه اسپیرومتری میزان FEV1/FVC و تعداد تنفس در دقیقه اندازه­گیری شد. پرسشنامه معیار اصلاح‌شده بورگ،جهت ارزیابی تنگی نفس به‌وسیله آزمودنی­ها تکمیل شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده‌ها از آزمون تی زوجی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که هر دو نوع تمرین بر شاخص­های ریوی تأثیر داشتند. FEV1/FVC بین گروه‌های تمرینی و کنترل تفاوت معنی‌داری داشت (05/0˂P). در کاهش میزان تنگی نفس و تعداد تنفس در دقیقه بین گروه‌های تمرینی و کنترل تفاوت معنی‌دار بود (05/0˂P). در گروه کنترل هیچ تغییری مشاهده نشد (05/0˃P). بحث و نتیجه‌گیری: به نظر می­رسد تمرینات پیلاتس و دیافراگمی نقش مهمی در بهبود الگوی تنفسی بیماران ریوی دارد. نتایج نشان داد که هر دو نوع تمرین موجب بهبود الگوی تنفسی، افزایش  FEV1/FVC و کاهش تنگی نفس و تعداد تنفس در دقیقه شده و لذا در برنامه بازتوانی ریوی این بیماران استفاده از تمرینات فوق توصیه می­شود.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پیلاتس، دیافراگمی، COPD

عنوان انگلیسی The effects of Pilates and diaphragm exercises on some pulmonary factors in chronic obstructive pulmonary Patients
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the most important pulmonary diseases. The most important way to minimize the progress of the disease is to rehabilitate the lung. Rehabilitation of the lung improves respiratory pattern. To this end, the effects of two types of Pilates and Diaphragm exercises on some of the pulmonary factors in these patients were investigated. Materials and Methods: In this quasi-experimental study, 24 male patients with mean age (56 ± 4/51) with moderate COPD were selected and randomly assigned into three groups of 8 (diaphragm exercise, Pilates exercise and group Control). Pilates and diaphragm exercises were performed for 8 weeks and 3 sessions per week in two exercises groups separately. The control group did not do any exercise. The Spirometry system measured the FEV1/FVC and respiratory rate per minute. The Modified Borg Dyspnoea Scale was completed to assess the dyspnea of ​​the subjects. To analyze the data, Paired t-test was used. Findings: The findings showed that both types of exercise had an effect on pulmonary factors. FEV1 / FVC were significantly different between exercise and control groups (P≤ 0.05). There was a significant difference in the amount of dyspnea and respiratory rate in minutes between training and control groups (P≤ 0.05). No changes were observed in the control group (P> 0.05). Conclusion: Pilates and diaphragm exercises seem to play an important role in improving the pulmonary pattern of patients with pulmonary disease. The results showed that both types of exercises improved pulmonary factor, increased FEV1/FVC, and decreased dyspnea and respiratory rate per minute. Therefore, the use of the above exercises in the pulmonary rehabilitation program is recommended
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Pilates, Diaphragm, COPD

نویسندگان مقاله مجتبی امینی | Mojtaba Amini


نادر شاکری | Nader Shakeri


حمیدرضا حداد | Hamidreza Haddad


مسعود میرمعزی | Masoud Mirmoezziنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-395-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات