مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۴، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی وضعیت سوءتغذیه و عوامل مرتبط با آن در سالمندان ساکن در خانه های سالمندان استان همدان سال۱۳۹۷
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سالمندان یک گروه بالقوه آسیب پذیر از نظر سوء تغذیه می باشند. نامطلوب بودن وضعیت تغذیه ، زمینه را برای بروز بیماری ها و  افزایش هزینه های بهداشتی فراهم می کند. از طرفی شناسایی عوامل موثر، می تواند ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی را در اجرای برنامه های مداخله تغذیه در جهت پیشگیری از خطر سوءتغذیه کمک نماید. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سوءتغذیه و عوامل مرتبط با آن در سالمندان ساکن در خانه های سالمندان انجام پذیرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، تعداد 200 نفر سالمند 60 سال و بالاتر ساکن در خانه های سالمندی استان همدان به روش سرشماری انتخاب و وارد پژوهش شدند. در جمع آوری اطلاعات جهت تعیین وضعیت تغذیه از پرسشنامه ارزیابی مختصر تغذیه ای(MNA) و جهت بررسی عوامل مستعدکننده سوءتغذیه از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک استفاده شد. در نهایت داده ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر و تحلیل رگرسیون لجستیک و از طریق نرم افزار spss 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: از 200 سالمند، 55  نفر(5/27 درصد) در معرض خطر سوء تغذیه و 145 نفر(5/72 درصد) دارای تغذیه نرمال بودند. بین وضعیت تغذیه با عوامل متعددی همچون جنسیت، وضعیت تاهل، نوع اختلال، وضعیت دندان، محل سکونت، سطح تحصیلات، وضعیت های شغلی، ملاقات با نزدیکان  و وضعیت اقتصادی ارتباط معنادار بود(001/0p<). نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه که درصد بالایی از سالمندان در معرض خطر سوء تغذیه هستند و این مشکل می تواند سلامت آنها را به خطر اندازد لذا ضروری است برای شناسایی افراد در معرض خطر، اصلاح تغذیه و پیشگیری از خطرات مرتبط با آن، اقدامات مناسب در خانه های سالمندان در نظر گرفته شود.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله وضعیت تغذیه، سالمندی، خانه سالمندان

عنوان انگلیسی Evaluation of malnutrition status and its related factors in the elderly living in nursing homes of Hamedan province in 1397
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: The elderly are a potentially vulnerable group in terms of malnutrition. Undesirable nutritional status provides grounds for illness and increased health costs. On the other hand, identification of effective factors can help health care providers to implement nutrition intervention programs to prevent malnutrition. Therefore, this study was conducted to determine the status of malnutrition and its related factors in elderly people living in nursing homes. Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, 200 elderly people aged 60 years and over residing in the elderly homes of Hamadan province were selected by census method and entered into the study. In order to determine the nutritional status, a quantitative nutritional assessment questionnaire (MNA) was used to collect nutritional information and a demographic questionnaire was used to investigate the predisposing factors of malnutrition. Data were analyzed using chi-squared test and logistic regression analysis through SPSS software. Results: Of the 200 elderly, 55 (27.5%) were at risk of malnutrition and 145 (72.5%) had normal nutrition. There was a significant relationship between nutritional status and various factors such as gender, marital status, type of disorder, dental status, location, education level, occupational status, meeting with relatives and economic status (p < 0.001). Conclusion: According to the results of this study, a high percentage of elderly people at risk for malnutrition, which could endanger their health, is therefore necessary to identify people at risk, to improve nutrition and to prevent the risks associated with it. , Appropriate measures should be taken in nursing homes.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Nutrition, Elderly, Nursing home

نویسندگان مقاله مهدی مولوی وردنجانی | mehdi molavi vardanjani
hamadan university of medical sciences
دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانیال شادی | danial shadi
hamadan university of medical sciences
دانشگاه علوم پزشکی همدان

زهرا مقصودی | zahra maghsoudi
hamadan university of medical sciences
دانشگاه علوم پزشکی همدان

مریم اقامحمدی | maryam aghamohamadi
hamadan university of medical sciences
دانشگاه علوم پزشکی همدان

نرگس کلوندی | narges kalvandi
hamadan university of medical sciences
دانشگاه علوم پزشکی همدان


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-380-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات