مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۷، شماره ۴، صفحات ۱-۱۲

عنوان فارسی بررسی رابطه سطح فعالیت بدنی و الگوهای غذایی با پرفشاری خون زنان سالمند مبتلا به سندرم متابولیک
چکیده فارسی مقاله مقدمه: شناخت سطح فعالیت بدنی و الگوهای غذایی مختلف در کاهش بروز پرفشاری خون می ­تواند نقش مهمی داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سطح فعالیت بدنی و الگوهای غذایی با پرفشاری خون زنان سالمند مبتلا به سندرم متابولیک طراحی گردید. مواد و روش ­ها: در این مطـــالعه توصیفی، 350 زن سالمند(سن 08/1±41/63 سال؛ وزن بدن 47/3±33/85 کیلوگرم؛ قد 38/3±08/157 سانتی ­متر؛ شاخص توده بدن 61/1±61/34 کیلوگرم بر مجذور قد) به طور داوطلبانه شرکت کردند. سندرم متابولیک طبق تعریف فدراسیون بین‌ المللی دیابت(IDF) در نظر گرفته شد. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه، آزمایش خون و اندازه ‌گیری ‌های آنتروپومتریکی و فشارخون جمع ‌آوری شد. تمام متغیرهای آنتروپومتریکی و خونی پس از اندازه‌ گیری با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و پانل درمانی بزرگسالان 3 تطبیق داده شد. برای آنالیز داده ­ها از آزمون تحلیل واریانس یک­ طرفه و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. یافته ­های پژوهش: نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین سطح فعالیت بدنی بالا و الگوی غذایی سالم با بالا رفتن فشارخون سیستولی و دیاستولی ارتباط معکوس و معنی ­داری مشاهده شد(P< 0.05). هم چنین نتایج نشان داد بین الگوهای غذایی سالم با سطح فعالیت بدنی متوسط(P< 0.015) و بالا(P< 0.009) ارتباط مثبت و معنی­ داری وجود دارد؛ بین الگوهای غذایی غربی با سطح فعالیت بدنی پایین(P< 0.013) ارتــباط معــــکوس و معنی داری وجود دارد. بحث و نتیجه ­گیری: براساس نتایج مطالعه افزایش سطوح فعالیت بدنی و رعایت الگوی غذایی سالم در کاهش بیماری ­پرفشاری خون موثر است.    
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Correlation between Physical Activity Levels and Dietary Patterns with Hypertension in Elderly Women with Metabolic Syndrome
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: The identification of individuals' physical activity levels and different dietary patterns can play a leading role in reducing the incidence of hypertension. The present study aimed to investigate the correlation between physical activity level and dietary patterns with hypertension in elderly women with metabolic syndrome.   Materials & Methods: This descriptive study included 350 elderly women (mean age: 63.41±1.08 years, mean body weight: 85.33 ± 3.47 kg, mean height: 157.08±3.38 cm, and mean mass body index: 34.61±1.61 kg/m2) who participated in this study voluntarily. The metabolic syndrome was defined based on the International Federation of Diabetes. Data were collected using questionnaires, blood sampling, anthropometric measurements, and blood pressure values. All of the variables were measured following the standards of the World Health Organization and the Adult Therapy Panel. Moreover, the data were analyzed using one-way ANOVA and multiple linear regressions.   Findings: According to the results, there was a significant reverse correlation between high physical activity level and healthy dietary pattern with elevated systolic and diastolic blood pressure (P< 0.05). The results also showed that healthy dietary patterns correlated significantly with moderate (P< 0.015) and high (P< 0.009) physical activity levels. Moreover, there was a reverse significant relationship between western dietary patterns and low physical activity (P< 0.013).   Discussion & Conclusions: Based on the results of this study, an increase in physical activity levels and the adherence to healthy dietary patterns are effective in reducing hypertension.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله رستگار حسینی | Rastegar Hoseini
Dept of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

فرشته نجفی | Fereshteh Najafi
Dept of Exercise Physiology, Eslamabad-e-Gharb Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلام آباد غرب، کرمانشاه، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3769-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2013997.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تربیت بدنی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات